Praktinis kvalifikacijos tobulinimo seminaras

2023-03-14 mūsų gimnazijoje vyko KŠIC kvalifikacijos tobulinimo programos teorinis – praktinis seminaras „Tradicijos ir šiuolaikiškumo dermė meniniame ugdyme”. Jis buvo skirtas dailės bei pradinio ugdymo pamokų turinio kokybei gerinti bei meninės raiškos galimybėms plėsti.

Seminaro metu klausytojai susipažino su tradicinės ir šiuolaikinės vizualinės raiškos derme meniniame ugdyme, jos taikymu dailės pamokose ir neformaliojo ugdymo užsiėmimuose, praktiškai atliko kūrybines užduotis, kurios padėjo geriau suvokti tradicinės ir šiuolaikinės dailės santykį, perprasti specifinę dailės kalbą ir jos elementus, naudojantis įvairiomis dailės technikomis bei netradicine dailine veikla kaip meninės raiškos priemone, visapusiškai panaudojant jų teikiamas saviraiškos galimybes.

Seminaras paruoštas remiantis Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos dailės mokytojų patirtimi formaliojo ir neformaliojo švietimo procese bei vykdant meninius kūrybinius projektus mokykloje, mieste, respublikoje ir užsienyje. Lektoriai – gimnazijos mokytojai Aidas Augustis, dailės mokytojas ekspertas, pristatė įdomias kūrybines edukacines erdves ir svarbius meno įvykius Kauno mieste, Ignas Gleixner, dailininkas galeristas ir dailės pedagogas, pasakojo apie šiuolaikišką požiūrį į meninių objektų kūrimą, dailę ir jos funkcionalumą, pritaikymą buityje, meną mokinio kasdienybėje. Dailės mokytoja ekspertė Rasa Klingaitė supažindino su teoriniu ir praktiniu dailės pažinimu per kūrybines interpretacines užduotis, Valda Verikaitė, menininkė, parodų organizatorė ir dailės pedagogė, pristatė projektą „Matymai“, skirtą dailės pažinimo skatinimui per netradicines raiškos priemones – šviesą ir spalvą, šiuolaikinio vizualiojo meno formas, tarpdisciplininius menus, instaliacijas, pop meną, leidžiančius suprasti natūralios bei „sintetinės“ šviesos įtaką spalviniams sprendimams.

Nuotraukos Aido Augusčio