Konferencija „Mokinių įtrauktis kuriant harmoningą ugdymo(si) aplinką“

Paskutinį kartą atnaujinta: 2024-06-06

Gegužės 23 dieną gimnazijos pagalbos mokiniui specialistės ir administracija organizavo Kauno miesto įstaigų švietimo pagalbos specialistams konferenciją „Mokinių įtrauktis kuriant harmoningą ugdymo(si) aplinką“. Konferencijoje dalyvavo virš 50 dalyvių. VDU Teisės fakulteto lektorė dr. Jurgita Spaičienė supažindino su ugdymo įstaigos duomenų teikimo teisinių aspektų ypatumais. Dalyviai turėjo galimybę užduoti rūpimus klausimus. STEP programų koordinatorė, LSMU Sveikatos psichologijos katedros lektorė dr. Jolita Jonynienė, dalinosi patirtimi apie STEP programos perspektyvą bei jos teikiamas galimybes bendradarbiauti ir užmegzti bendrystę su mokiniais. 

Į konferenciją dalyviai buvo kviečiami atvykti ir su stendiniais pranešimais. Džiaugiamės, kad net 3 skirtingos įstaigos pasidalino savo patirtimi kuriant harmoningą ir įtraukią ugdymosi aplinką. 

Konferencijos pirmos dalies pabaigoje visi dalyviai buvo kviečiami susipažinti su gimnazijos Geros savijautos centro erdvėmis. Antroje dalyje atvykę specialistai buvo paskirstyti į tris sekcijas: psichologų, socialinių pedagogų, specialiųjų pedagogų – logopedų – mokytojų padėjėjų. 

Psichologų sekcijoje gimnazijos psichologės Ringailė Stravinskienė ir Ingrida Nadieždinienė pristatė pojūčių kambario priemonių naudojimo galimybes, įgalinant gimnazijos bendruomenės narius pasirūpinti savimi pasitelkiant savo pačių pojūčius. 

Logopedų – specialiųjų pedagogų-mokytojų padėjėjų sekcijai vadovavo gimnazijos logopedė Dangira Rudėnaitė – Orševski. Ji pristatė ir kvietė išbandyti savo pačios sukurtą naują metodinę priemonę – „Garsų diferencijavimo pratybos“. Regioninio specialiojo ugdymo centro ergoterapeutės, specialiosios pedagogės Ksenija Stasiulienė ir Šarūnė Tamulionytė dalinosi savo patirtimi apie ypatumus organizuojant ugdymo aplinką asmenims, turintiems sensorinių iššūkių. Sekcijos darbą baigė Kauno VDU Rasos gimnazijos specialioji pedagogė Diana Zenkovienė, pristačiusi pranešimą „Kaip kurti motyvuojančią mokymosi aplinką?“ 

Socialinių pedagogų sekcijoje gerąja įgyvendinimo programos „Esame saugūs“ patirtimi dalinosi gimnazijos socialinė pedagogė Giedra Valuckienė. Po pranešimo dalyviai buvo kviečiami diskusijai „Kaip patirti sėkmę įgyvendinant Mokinių lankomumo užtikrinimo mokykloje tvarkos aprašo nuostatas?“ Pranešimus pristatė ir svečiai iš VšĮ „Užimtumo centro“, kurie dalinosi apie atviro darbo svarba su jaunimu popamokinėje veikloje. 

 

Konferencijos dalyvių įsitraukimas ir pasidalinimas gerąja patirtimi leido dar kartą pasitvirtinti, koks svarbus tarpusavio bendradarbiavimas norint sukurti įtraukiančią ir harmoningą ugdymo(si) aplinką. 

 Psichologė Monika Matonytė