Dokumentų dublikatų išdavimas

Paskutinį kartą atnaujinta: 2023-03-10

Išdavimas dublikatų: pradinio, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimai, brandos atestatai bei jų priedai

DUBLIKATŲ GAVIMAS – IŠDAVIMAS

Buvę gimnazijos mokiniai, sugadinę, pametę ar kitaip praradę pradinio, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą ar brandos atestatą (ir/ar jo priedą) ir norintys gauti jo (jų) dublikatą (-us) turi pateikti gimnazijos direktoriui nustatytos formos prašymą ir kvitą už apmokėtas dublikato (-ų) išdavimo išlaidas.

Lėšas už pažymėjimų dublikatus reikia pervesti į Kauno Juozo grušo meno gimnazijos sąskaitą:

Gavėjas:     Kauno Juozo Grušo meno gimnazija

Įstaigos kodas 190139659

Sąskaitos Nr. LT61 4010 0425 0109 6075  banko kodas kodas 40100

Paskirtyje nurodykite gimnazijos pavadinimą, asmens vardą ir pavardę, kuriam išduodamas pažymėjimo dublikatas, išduodamo pažymėjimo pavadinimą.

Dublikatų išdavimo įmokos:

Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas – 2,03 €

Brandos atestatas – 2,90 €

Brandos atestato priedas – 1,45 €

Jeigu dublikatą užsako kitas asmuo, jis privalo pateikti įgaliojimą dublikatui užsakyti. Įgaliojimas turi būti lietuvių kalba ir patvirtintas notaro.

Jeigu asmens duomenys yra kitokie nei išsilavinimą patvirtinančiame dokumente, reikia pateikti asmens duomenų pakeitimo dokumentą (santuokos/ištuokos liudijimą ar kt.).

Dublikatas išduodamas tik išsilavinimą patvirtinančio dokumento sugadinimo, pametimo ar kt. praradimo atveju, ir jame įrašomi visi asmeniui anksčiau įteikto išsilavinimą patvirtinančio dokumento duomenys (nekeičiama nei asmens pavardė, nei kt. duomenys).

Užsisakyti išsilavinimą patvirtinančio dokumento dublikatą galima ir raštinėje pateikus:

Prašymą dublikatui gauti (galima užpildyti vietoje);

Įmokos už dublikatą kvitą;

Asmens dokumentą.

Dublikatas išduodamas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

Teisės aktai, reglamentuojantys pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimą:

Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. ISAK-236 ir jo redakcijos (Žin., 2007, Nr. 25-944; 2009, Nr. 45-1775); Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gegužės 5 d. įsakymas Nr. V-406 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. ISAK-236 „Dėl pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“; https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/cad6b420129e11e6967e9f0dcce7887c

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas ir jo redakcijos (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008);

Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 ir jo redakcijos (Žin., 2007, Nr. 94-3779);

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2002 m. gegužės 24 d. įsakymas Nr.935 ,,Dėl mokėjimo už išsilavinimo pažymėjimų blankus“.