Istorija

Juozas Grušas

1901 11 29 – 1986 05 21

1901 11 29 Šiaulių rajone Žadžiūnų – kalniškių kaime , žemdirbių šeimoje, ant karties pakabintame lopšyje, pirmąkart suklykė Juozukas. Po kelių dešimtmečių Lietuva sužino apie Juozą Grušą – publicistą, pedagogą ir didį dramaturgą.

Penkerių metų vaiką į stebuklingą grožio pasaulį įvedė kaimynas Jovaras. ,,Po šiaudiniu stogu augančiam vaikui tai buvo aukso dalia“ (Juozas Grušas). Kasdienį gyvulių ganymą praskaidrindavo romantiškas miškingos gamtos grožis bei įaudrinta vaiko vaizduotė. Knyga ir arklas buvo pradžių pradžia.

I pasaulinis karas… Paauglys su pradžios mokykloje įgytu ,,diplomėliu“. Tik 1924 m. Juozas Grušas baigė išsvajotą Šiaulių gimnaziją, o 1932 m. – Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos – filosofijos fakultetą. Studijų laikais užsimezgė ilgalaikė draugystė su profesoriumi Vincu Mykolaičiu – Putinu, kurį rašytojas visą laiką laikė Mokytoju ,,giliausia to žodžio prasme“.

Kūrybinio darbo pradžioje džiaugsmą lydėjo nusivylimas, nepasitenkinimas ir suvokimas, kad pirmasis apsakymų rinkinys Ponia Bertulienė“, deja, nėra geras. Rašytojo laukė ilgas kūrybinių ieškojimų kelias. Kaip atrasti savąją Mūzą?

1932 m. į Juozo Grušo namus atėjo geroji Fėja – Pulcherija Račytė, didžioji patarėja ir pirmoji jo kūrinių kritikė. Nuo 1936 m. rašytojas su šeima apsigyveno Kaune, kalniečių gatvėje. Kaip didžiausia audra tuo metu Juozą Grušą užgriuvo žurnalistinis ir pedagoginis darbas.

Karas … Pokaris … Išgarsėjęs prieš karą realistinės prozos kūriniais, atkakliai tylėjęs stalinizmo metais, ,,atlydžio“ laikotarpiu  iškilo kaip didis dramaturgas, žanrinės paslapties ieškojęs antikinėse  tragedijose, V. Šekspyro, F. Šilerio, A. Čechovo bei moderniojoje Vakarų dramoje.

Juozas Grušas – intelektualus, daugiabriaunis talentas, atėjęs pas mus su geriausiomis dramomis: ,,Herkus Mantas“ (1957), ,,Adomo Brunzos paslaptis“ (1967), ,,Barbora Radvilaitė“ (1972), ,,Švitrigaila“ (1976), ,,Mykolas Glinskis“ (1984) bei tragikomedijomis ,,Meilė, džiazas ir velnias“ (1967), ,,Pijus nebuvo protingas“) (1967), ,,Cirkas“ (1967).

Paskutinę knygą ,,Tiesa – laukinis žirgas“ 1984 m. Juozas Grušas rašė senatvės negalios kamuojamas, kuri visgi neįstengė palaužti jo valios, užgesinti kūrybinės ugnelės.

Juozas Grušas mirė 1986 m. gegužės 21 d., į žemę atėjus brandžiam ir žydinčiam pavasariui.

Kauno m. valdybos nutarimu dešimtaisiais gyvavimo metais, 1998 05 12, mokyklai suteiktas Kauno Juozo Grušo vidurinės mokyklos vardas. Lapkričio 29-oji – mūsų mokyklos vardatėvio dramaturgo Juozo Grušo gimtadienis.

Nuo 1988 birželio 8 dienosMokyklos Istorija

 • Nuo 2019-12-19 Kauno tarybos sprendimu gimnazijai vadovauja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Undinė Diana Tumavičienė.
 • 2019-12-18 įvyko Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos vadovų kaita. Ši diena – paskutinė darbo diena 22 metus gimnazijai vadovavusiai direktorei Nijolei Šimienei.
 • 2018 12-08 gimnazija švenčia veiklos 30-metį.
 • 2018 m. gegužės mėn. žurnalo „Reitingai“ duomenimis, 2017 m. Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra, taikydama naują metodiką, įvertino 68 šalies mokyklas. Tik 6 iš jų vadybos srityje įvertintos aukščiausiu 4 lygiu. Pirmoji iš jų – Kauno Juozo Grušo meno gimnazija. Nustatyti rodikliai, parodantys, kad vadyba ir rezultatai mokykloje tikrai geri: asmenybės branda, asmenybės tapsmas, mokyklos pasiekimai ir pažanga, veiklos planavimas ir organizavimas, perspektyva ir bendruomenės susitarimai, lyderystė, mokyklos savivalda, bendradarbiavimas su tėvais, asmeninis meistriškumas, nuolatinis profesinis tobulėjimas.
 • 2017 11 23-27 Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra vykdo mokyklos veiklos kokybės vertinimą, nustato stipriuosius gimnazijos veiklos aspektus.
 • 2015 m. akreditavus vidurinio ugdymo programą Kauno Juozo Grušo meno vidurinė mokykla pakeitė statusą –  Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T-374 patvirtinus naujus nuostatus tapo  KAUNO JUOZO GRUŠO MENO GIMNAZIJA. Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos nuostatai įregistruoti 2015 m. liepos 3 d.
 • Po pirmosios mokinių kūrybinių darbų parodos LR seime Virginijus Domarkas, Lietuvos Respublikos seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas, rašė: ,,Manome, kad Jūsų sukaupta meninio ugdymo patirtis ir neabejotini rezultatai yra didelis pedagoginis laimėjimas. Dėkojame už racionalius pasiūlymus, kaip mokykloje galėtų būti toliau vykdomos meninio ugdymo programos.“
 • 2014-09-01 mokykloje mokosi 1203 mok., iš jų 721 – dailiniame skyriuje.
 • 2013-11-30 mokykla minėjo 25-erių metų jubiliejų.
 • Švietimo ir mokslo ministerija 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. SR-6371 pritarė, kad mokykla gali taikyti Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-1595 patvirtintos Humanistinės  kultūros ugdymo menine veikla sampratos elementus.
 • 2011 m. Kauno Juozo Grušo meno vidurinė mokykla baigė įgyvendinti Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Kauno Juozo Grušo meno vidurinės mokyklos pastato Kaune, Šarkuvos g. 30, rekonstravimas“ Nr. VP3-3.4-ŪM-03-V-05-002. Bendra projekto vertė: 2.992.393,00 Lt.
 • Kauno m. savivaldybės tarybos 2010-07-09 sprendimu Nr. T-368, mokyklos pavadinimas pakeistas ir ji vadinama Kauno Juozo Grušo meno vidurine mokykla.
 • Nuo 2010 m. įgyvendindami užsibrėžtus tikslus savo veikloje ręmiamės Netradicinio ugdymo koncepcija, patvirtinta Švietimo ir mokslo ministro 2010-03-05 įsakymu Nr. V-299 (Žin., 2010, Nr. 30-1400)ir  Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla samprata, patvirtinta Švietimo ir mokslo ministro 2012-11-16 įsakymu Nr. V-1595, ir į savo gyvenimą integruojame Humanistinės kultūros ugdymo menine (dailės ir technologijų) veikla elementus. Dokumentą rasite paspaudę šią nuorodą.
 • 2009-2012 m. Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos Gabių vaikų centrui rekomendavus įgyvendinta profesinės linkmės modulio programa, skirta mokiniams, siekiantiems dailės specializacijos ir tolesnio mokymosi pagal meno studijų srities programas. Pasiektas veiksmingesnis dailės ugdymo diferencijavimas, individualizavimas, specializavimas. Mokiniams sudarytos platesnės galimybės rinktis tolesnes studijas.
 • Nuo 2006 m. sausio 2 d. Kauno Juozo Grušo vidurinėje mokykloje įsteigtas Meninio ugdymo skyrius.
 • Efektyviai išnaudojant mokyklos materialinę bazę, kadrus ir sukauptą patirtį, numatyta spręsti mikrorajono užimtumo klausimus, tenkinant Šilainių bendruomenės estetinio lavinimosi poreikį, remiantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695 ,,Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija“.
 • 2005 m. Švietimo ir mokslo ministerija mūsų savitą mokyklos modelį įvertino kaip unikalų pavykusį akademinio ir praktinio mokymo derinį, sudarantį sąlygas sėkmingai ugdyti ir ugdytis įvairių interesų ir gebėjimų mokiniams.
 • Kauno miesto savivaldybės tarybos 2005-12-22 sprendimu Nr. T-656 mokykloje įsteigtas neformalaus meninio ugdymo skyrius. Leista vykdyti formaliojo meninio ugdymo programas integruojant formalųjį ir neformalųjį ugdymą.
 • Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo departamento Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo 2002-09-03 įsakymu Nr. 01-37-846 mokykloje įvestas kryptingas meninis (dailės – technologijų) ugdymas – sustiprinto dailinio ugdymo tąsa.
 • 1999 m. LR ŠMM dailės ekspertų komisija patvirtino mokytojų parengtas individualiąsias taikomosios dekoratyvinės dailės programas. Įvesti keramikos, odos, tekstilės, technologijų kursai, išplėstos mokinių pasirinkimo galimybės. Mokiniai, 9-10 klasėse cikliškai mokęsi technologijų, 11-12 klasėse gali pasirinkti labiau sudominusią programą. Sudaromos prielaidos profesinei kvalifikacijai įgyti arba suteikiama profesinė kompetencija.
 • Esant turtingai mokyklos pakraipą atitinkančiai mokymo bazei Švietimo ir mokslo ministerijos dailės ekspertų komisija 1999 m. patvirtino individualią mokyklos meninio (dailinio – technologinio) ugdymo programą 9-12 klasėms.
 • Kauno m. valdybos nutarimu dešimtaisiais gyvavimo metais, 1998 05 12, mokyklai suteiktas Kauno Juozo Grušo vidurinės mokyklos vardas. Šv. Mišių metu Šilainių bažnyčioje buvo pašventinta mokyklos vėliava.
 • Nuo 1997 metų mokyklai vadovauja direktorė Nijolė Šimienė.
 • 1990-1991 m.m. pradėta sustiprintai dėstyti vaizduojamąją ir taikomąją dailę, integruojant dailinį ir technologinį ugdymą, vadovaujantis Kauno mero 1990-06-15 potvarkiu Nr. 61.
 • 1990 m. pradėtas sustiprintas dailinis ugdymas, sukurta stipri dailinė technologinė, mokyklos pakraipą atitinkanti mokomoji bazė. Mokykloje suteikiamas tinkamas išsilavinimo lygmuo.
 • 1988-ųjų rugsėjį į mokyklą susirinko 418 mokinių. Darbą pradėjo 36 mokytojai. Atidaryta 11 pradinių ir 9 penktos – dešimtos klasės.
 • Mokykla įsteigta 1988 m. birželio 8 d. Kauno miesto LDT VK sprendimu Nr. 239. Sparčiai augančiame Šilainių mikrorajone 1988-aisiais metais rugsėjo pirmąją dieną duris atvėrė Kauno 50-oji vidurinė mokykla. Mokyklos direktoriumi paskirtas fizikos mokytojas Romualdas Bagdonavičius.
 • Nuo 2019-12-19 Kauno tarybos sprendimu gimnazijai vadovauja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Undinė Diana Tumavičienė.
 • 2019-12-18 įvyko Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos vadovų kaita. Ši diena – paskutinė darbo diena 22 metus gimnazijai vadovavusiai direktorei Nijolei Šimienei.
 • 2018 12-08 gimnazija švenčia veiklos 30-metį.
 • 2018 m. gegužės mėn. žurnalo „Reitingai“ duomenimis, 2017 m. Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra, taikydama naują metodiką, įvertino 68 šalies mokyklas. Tik 6 iš jų vadybos srityje įvertintos aukščiausiu 4 lygiu. Pirmoji iš jų – Kauno Juozo Grušo meno gimnazija. Nustatyti rodikliai, parodantys, kad vadyba ir rezultatai mokykloje tikrai geri: asmenybės branda, asmenybės tapsmas, mokyklos pasiekimai ir pažanga, veiklos planavimas ir organizavimas, perspektyva ir bendruomenės susitarimai, lyderystė, mokyklos savivalda, bendradarbiavimas su tėvais, asmeninis meistriškumas, nuolatinis profesinis tobulėjimas.
 • 2017 11 23-27 Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra vykdo mokyklos veiklos kokybės vertinimą, nustato stipriuosius gimnazijos veiklos aspektus.
 • 2015 m. akreditavus vidurinio ugdymo programą Kauno Juozo Grušo meno vidurinė mokykla pakeitė statusą –  Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T-374 patvirtinus naujus nuostatus tapo  KAUNO JUOZO GRUŠO MENO GIMNAZIJA. Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos nuostatai įregistruoti 2015 m. liepos 3 d.
 • Po pirmosios mokinių kūrybinių darbų parodos LR seime Virginijus Domarkas, Lietuvos Respublikos seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas, rašė: ,,Manome, kad Jūsų sukaupta meninio ugdymo patirtis ir neabejotini rezultatai yra didelis pedagoginis laimėjimas. Dėkojame už racionalius pasiūlymus, kaip mokykloje galėtų būti toliau vykdomos meninio ugdymo programos.“
 • 2014-09-01 mokykloje mokosi 1203 mok., iš jų 721 – dailiniame skyriuje.
 • 2013-11-30 mokykla minėjo 25-erių metų jubiliejų.
 • Švietimo ir mokslo ministerija 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. SR-6371 pritarė, kad mokykla gali taikyti Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-1595 patvirtintos Humanistinės  kultūros ugdymo menine veikla sampratos elementus.
 • 2011 m. Kauno Juozo Grušo meno vidurinė mokykla baigė įgyvendinti Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Kauno Juozo Grušo meno vidurinės mokyklos pastato Kaune, Šarkuvos g. 30, rekonstravimas“ Nr. VP3-3.4-ŪM-03-V-05-002. Bendra projekto vertė: 2.992.393,00 Lt.
 • Kauno m. savivaldybės tarybos 2010-07-09 sprendimu Nr. T-368, mokyklos pavadinimas pakeistas ir ji vadinama Kauno Juozo Grušo meno vidurine mokykla.
 • Nuo 2010 m. įgyvendindami užsibrėžtus tikslus savo veikloje ręmiamės Netradicinio ugdymo koncepcija, patvirtinta Švietimo ir mokslo ministro 2010-03-05 įsakymu Nr. V-299 (Žin., 2010, Nr. 30-1400)ir  Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla samprata, patvirtinta Švietimo ir mokslo ministro 2012-11-16 įsakymu Nr. V-1595, ir į savo gyvenimą integruojame Humanistinės kultūros ugdymo menine (dailės ir technologijų) veikla elementus. Dokumentą rasite paspaudę šią nuorodą.
 • 2009-2012 m. Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos Gabių vaikų centrui rekomendavus įgyvendinta profesinės linkmės modulio programa, skirta mokiniams, siekiantiems dailės specializacijos ir tolesnio mokymosi pagal meno studijų srities programas. Pasiektas veiksmingesnis dailės ugdymo diferencijavimas, individualizavimas, specializavimas. Mokiniams sudarytos platesnės galimybės rinktis tolesnes studijas.
 • Nuo 2006 m. sausio 2 d. Kauno Juozo Grušo vidurinėje mokykloje įsteigtas Meninio ugdymo skyrius.
 • Efektyviai išnaudojant mokyklos materialinę bazę, kadrus ir sukauptą patirtį, numatyta spręsti mikrorajono užimtumo klausimus, tenkinant Šilainių bendruomenės estetinio lavinimosi poreikį, remiantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695 ,,Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija“.
 • 2005 m. Švietimo ir mokslo ministerija mūsų savitą mokyklos modelį įvertino kaip unikalų pavykusį akademinio ir praktinio mokymo derinį, sudarantį sąlygas sėkmingai ugdyti ir ugdytis įvairių interesų ir gebėjimų mokiniams.
 • Kauno miesto savivaldybės tarybos 2005-12-22 sprendimu Nr. T-656 mokykloje įsteigtas neformalaus meninio ugdymo skyrius. Leista vykdyti formaliojo meninio ugdymo programas integruojant formalųjį ir neformalųjį ugdymą.
 • Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo departamento Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo 2002-09-03 įsakymu Nr. 01-37-846 mokykloje įvestas kryptingas meninis (dailės – technologijų) ugdymas – sustiprinto dailinio ugdymo tąsa.
 • 1999 m. LR ŠMM dailės ekspertų komisija patvirtino mokytojų parengtas individualiąsias taikomosios dekoratyvinės dailės programas. Įvesti keramikos, odos, tekstilės, technologijų kursai, išplėstos mokinių pasirinkimo galimybės. Mokiniai, 9-10 klasėse cikliškai mokęsi technologijų, 11-12 klasėse gali pasirinkti labiau sudominusią programą. Sudaromos prielaidos profesinei kvalifikacijai įgyti arba suteikiama profesinė kompetencija.
 • Esant turtingai mokyklos pakraipą atitinkančiai mokymo bazei Švietimo ir mokslo ministerijos dailės ekspertų komisija 1999 m. patvirtino individualią mokyklos meninio (dailinio – technologinio) ugdymo programą 9-12 klasėms.
 • Kauno m. valdybos nutarimu dešimtaisiais gyvavimo metais, 1998 05 12, mokyklai suteiktas Kauno Juozo Grušo vidurinės mokyklos vardas. Šv. Mišių metu Šilainių bažnyčioje buvo pašventinta mokyklos vėliava.
 • Nuo 1997 metų mokyklai vadovauja direktorė Nijolė Šimienė.
 • 1990-1991 m.m. pradėta sustiprintai dėstyti vaizduojamąją ir taikomąją dailę, integruojant dailinį ir technologinį ugdymą, vadovaujantis Kauno mero 1990-06-15 potvarkiu Nr. 61.
 • 1990 m. pradėtas sustiprintas dailinis ugdymas, sukurta stipri dailinė technologinė, mokyklos pakraipą atitinkanti mokomoji bazė. Mokykloje suteikiamas tinkamas išsilavinimo lygmuo.
 • 1988-ųjų rugsėjį į mokyklą susirinko 418 mokinių. Darbą pradėjo 36 mokytojai. Atidaryta 11 pradinių ir 9 penktos – dešimtos klasės.
 • Mokykla įsteigta 1988 m. birželio 8 d. Kauno miesto LDT VK sprendimu Nr. 239. Sparčiai augančiame Šilainių mikrorajone 1988-aisiais metais rugsėjo pirmąją dieną duris atvėrė Kauno 50-oji vidurinė mokykla. Mokyklos direktoriumi paskirtas fizikos mokytojas Romualdas Bagdonavičius.