Mokinio elgesio taisyklės

Paskutinį kartą atnaujinta: 2023-03-10

Mokinių elgesio taisyklės

VIII. REIKALAVIMAI MOKINIAMS (Iš gimnazijos darbo tvarkos taisyklių, patvirtintų direktoriaus 2017-08-28 įsakymu Nr. V- 173)

 1. Kiekvienas mokinys privalo laikytis gimnazijos nuostatų, darbo tvarkos taisyklių, mokinių elgesio taisyklių reikalavimų, sudarytos mokymo sutarties sąlygų.
 2. Kiekvienas mokinys turi teisę mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir darbo vietą, privalo stropiai ir sąžiningai mokytis pagal savo gebėjimus.
 3. Mokinys turi teisę nemokamai gauti informaciją apie veikiančias mokyklas, švietimo programas, mokymosi formas, taip pat mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius, savarankiškai mokytis ir įgyti valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą.
 4. Gali pasirinkti formaliojo švietimo programas, papildančius bei jo saviraiškos poreikius tenkinančius šių programų modulius, pasirenkamųjų dalykų, neformaliojo švietimo programas, kursus, egzamino tipą, mokytis pagal individualias ugdymo programas, gauti socialinę, psichologinę, specialiąją, informacinę pagalbą, informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją.
 5. Kiekvienas mokinys turi teisę sužinoti savo atlikto darbo įvertinimą pamokos metu, kontrolinio darbo – per vieną kalendorinę savaitę.
 6. Mobiliaisiais telefonais pamokų, užsiėmimų ir renginių metu naudotis draudžiama, jei kitaip nenumatė mokytojas ar renginio organizatorius.
 7. Mokinys turi tausoti vadovėlius ir grožinę literatūrą. Už pamestus ar netvarkingus vadovėlius ir kitas knygas mokinys turi atlyginti bibliotekai nustatyta tvarka.
 8. Laikytis draugiškumo principų pertraukų, renginių, išvykų metu, padėti adaptuotis specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams.
 9. Mokinių ir mokytojų santykiai grindžiami humanizmu ir demokratiškumu, vienas kito įsitikinimų, požiūrių tolerancija.
 10. Mokiniai turi mokytis išvengti seksualinės prievartos ir išnaudojimo, nevartoti alkoholio, narkotikų, psichotropinių medžiagų, nerūkyti.
 11. Pertraukų metu mokiniai ilsisi nepažeisdami vieni kitų interesų.
 12. Nuskambėjus antrajam skambučiui, kviečiančiam į pamoką, kiekvienas mokinys sėdasi kabinete ar klasėje į savo ar mokytojo nurodytą vietą. Pamokos metu iš klasės ar kabineto išeiti galima tik leidus mokytojui.
 13. Savo vietą klasėje kiekvienas mokinys prižiūri pats. Radęs sugadintą inventorių, tuoj pat praneša mokytojui. Kitais atvejais už sugadintą inventorių atsako pats mokinys, sutvarko arba atlygina materialinę žalą.
 14. Dėl ligos į gimnaziją neatvykęs mokinys klasės vadovui pateikia medicininę pažymą, ne daugiau tris dienas neatvykęs į gimnaziją mokinys praleistas pamokas gali pateisinti pateikęs tėvų (globėjų) pažymą.
 15. Nemokamas maitinimas vykdomas po 3 ir 4 pamokų per ilgąsias pertraukas.
 16. Pavalgę valgykloje indus į plovyklą mokiniai nusineša patys.
 17. Paltus ir striukes prieš pamokas mokiniai palieka gimnazijos rūbinėje. Rūbinėje reikia laikytis eilės, nesistumdyti, netrukdyti kitiems pasidėti ar pasiimti rūbus.
 18. Mokiniai, ateinantys į popamokinius užsiėmimus, rūbus pasideda užsiėmimą ar renginį vedančio mokytojo nurodytoje vietoje. Masinių renginių metu viršutiniai rūbai paliekami rūbinėse.
 19. Į ekskursijas mokiniai vyksta tik su lydinčiu mokytoju, kuris privalo gauti direktoriaus leidimą.
 20. Mokiniams organizuoti renginius po pamokų be leidimo draudžiama.
 21. Mokinys turi teisę atsisakyti atsakinėti ar rašyti kontrolinį darbą dėl svarbios priežasties prieš pamoką pranešęs mokytojui. Atsiskaitymo laikas suderinamas su mokytoju.
 22. Mokinių skatinimas:
  • Mokiniai gali būti skatinami šiomis priemonėmis:

padėka (raštu arba žodžiu); dovana; nuotraukos patalpinimu gimnazijos stende ir gimnazijos interneto svetainėje; skiriama Juozo Grušo vardo premija;

Mokiniai skatinami už šiuos laimėjimus ir pasiekimus

Puikų mokymąsi ir elgesį; atstovavimą gimnazijai olimpiadose, konkursuose, varžybose, konferencijose, festivaliuose ir kituose ne gimnazijos organizuotuose renginiuose; aktyvų darbą gimnazijos savivaldos organizacijose; aktyvų dalyvavimą popamokinėje veikloje; pagalbą klasės vadovui, mokytojams; gerą budėjimą; už sąmoningumą sustabdant pažeidėjus ir užkertant kelią pažeidimams; už kitą veiklą, kuri teigiamai veikia gimnazijos įvaizdį.

 1. Mokiniai gali būti paskatinami iškart, renginių metu, pasibaigus mokslo metams.
 2. Skatinimo priemonė skiriama atsižvelgiant į pasiekto rezultato, laimėjimo reikšmingumą, atliktos veiklos svarbą.
 3. Siūlyti skatinti mokinį gali klasės vadovas, mokytojas, administracija, raštu pateikdami direktoriui rekomendaciją, kurioje nurodo, už kokius pasiekimus ir kokią paskatinimo rūšį siūlo.
 4. Padėkas už gerą mokymąsi, pasiektus svarius rezultatus, aktyvią veiklą direktorius įformina įsakymu.

Mokiniams draudžiama

gimnazijoje ir gimnazijos teritorijoje vartoti ar turėti rūkalus, svaiginamuosius, energetinius gėrimus, narkotikus ir psichotropines, sprogias medžiagas, pirotechnikos priemones, ginklus, peilius, savigynos priemones;

  • gadinti gimnazijos inventorių, technines mokymo priemones, vadovėlius ir knygas;
  • mėtyti sniego gniūžtes į langus ir praeivius;
  • savavališkai pasišalinti iš pamokų;
  • žaisti azartinius ar kitokius žaidimus, kurie gali sukelti grėsmę žmogaus sveikatai;
  • naudoti fizinį, psichologinį smurtą prieš gimnazijos bendruomenės narius.
 1. Drausmei ir tvarkai gimnazijoje palaikyti, mokytojams budėti padeda I–IV gimnazijos klasių mokiniai. Jie budi paskirtose vietose.
 2. Budinčios klasės vadovas paskiria vyriausiąjį budintį mokinį, išdalina mokiniams skiriamuosius ženklus, kiekvienam nurodydamas paskirtą postą, kontroliuoja budėjimą. Už budėjimą mokiniai atsiskaito klasės vadovas ir gimnazijos vadovams.
 3. Gimnazijoje budintys mokiniai budėjimą pradeda 10 minučių prieš pamokas.
 4. Budėjimą organizuoja ir kontroliuoja klasės vadovas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
 5. Mokiniams gali būti skiriamos drausminės nuobaudos:

159.1. pastaba (už nedidelius gimnazijos darbo tvarkos pažeidimus);

159.2. papeikimas (už sistemingą reikalavimų pažeidimą);

159.3. svarstymas mokinių ar mokytojų taryboje (už didelius elgesio normų pažeidimus);

159.4. šalinimas iš gimnazijos (už didelius nusižengimus).

 1. Pastabą, papeikimą, direktorius įformina įsakymu.

Mokiniams draudžiama

  • mokinys (iki 16 m.), šiurkščiai pažeidinėjantis mokymo sutartį, gimnazijos nuostatus, darbo tvarkos taisykles, mokinių elgesio taisykles,  keliantis realią ir akivaizdžią grėsmę gimnazijos bendruomenės narių saugumui, apsvarsčius jo elgesį mokinių taryboje, mokytojų taryboje, gimnazijos taryboje, gali būti šalinamas iš gimnazijos direktoriaus įsakymu, perkeliant jį į kitą mokyklą, prieš tai suderinus su Vaikų teisių apsaugos tarnyba, savivaldybės taryba ir dalyvaujant mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams);
  • mokinys (nuo 16 m.), besimokantis pagal vidurinio ugdymo programą, šiurkščiai pažeidinėjantis mokymo sutartį, gimnazijos nuostatus, darbo tvarkos taisykles, mokinių elgesio taisykles, keliantis realią ir akivaizdžią grėsmę gimnazijos bendruomenės narių saugumui, apsvarsčius jo elgesį mokinių taryboje, mokytojų taryboje, gimnazijos taryboje, gali būti šalinamas iš gimnazijos direktoriaus įsakymu.
 1. Kiekvienas mokinys susipažįsta su reikalavimais, elgesio taisyklėmis pasirašytinai, sudarant ar pratęsiant mokymo sutartį.