Pagalba vaikui

Vaiko gerovės komisija (VGK)

Komisijos pirmininkas – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Asta Martinkienė

Ringailė Stravinskienė, psichologė – komisijos pirmininko pavaduotojas;

Dangira Rudėnaitė-Orševski, logopedė –sekretorė;

Monika Matonytė – psichologė;

Ingrida Nadieždinienė – psichologė;

Linita Sabienė – specialioji pedagogė;

Kristina Varanavičienė – socialinė pedagogė;

Jolita Trapulionienė – socialinė pedagogė;

Giedra Valuckienė – socialinė pedagogė;

Vaida Gailiuvienė – pradinių klasių mokytoja;

Reda Šarienė – matematikos mokytoja;

Klaudijus Jašinskas – fizinio ugdymo mokytojas;

Tomas Pažarauskas – dorinio ugdymo mokytojas

Kviečiami VGK posėdžiuose dalyvauti Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Lina Kvalitienė ir 8a klasės mokinio Fausto Juzėno tėvas Tomas Juzėnas.

VGK sudaryta gimnazijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. V-

Dangira Rudėnaitė - Orševski

Logopedės Dangiros Rudėnaitės-Orševski veikla

Kontaktinės valandos

Pirmadienis 12.45-15.15

Antradienis 12.45-16.05

Trečiadienis 11.50-15.00

Ketvirtadienis 12.45-15.00

Penktadienis 12.45-15.00

Nekontaktinės valandos

Pirmadienis 15.15-16.00

Trečiadienis 15.00-16.00

Ketvirtadienis 15.00-16.00

Penktadienis 15.00-.16.00

El.paštas ro.dangira@yahoo.com

Kabinetas 009

Kristina Varanavičienė

Veikla: 

Dirba su I – IV gimnazijos klasių mokiniais, tėvais bei mokytojais 

tiria ir įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos, kalbėjimo  ir kitų komunikacijos sutrikimų pobūdį ir priežastis;
veda individualius ir grupinius užsiėmimus mokiniams, turintiems kalbos, kalbėjimo ir kitų komunikacijos sutrikimų bei specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams
numato palankiausias sutrikusios kalbos plėtotės korekcijos priemones ir būdus
dalyvauja gimnazijos vaiko gerovės komisijos veikloje
šviečia mokyklos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais
formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius
konsultuoja pedagogus, tėvus (globėjus)

Kabinetas:  123
Telefonas: 869974109
El. paštas: kristina.varanaviciene@gruso.lt
Darbo laikas:
Pirmadienis 

Antradienis 

Trečiadienis 

Ketvirtadienis 

Penktadienis 

 

14.00 – 15.30 

 

14.00 – 15.30 

 

14.00 – 15.30

Linita Sabienė

Specialiosios pedagogės Linitos Sabienės veikla:

 • Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą mokykloje;
 • Bendradarbiaudama su mokytojais, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), mokyklą aptarnaujančios Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
 • Padeda specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje/klasėje) ir lavina  sutrikusias funkcijas, atsižvelgdama į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
 • Pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, pritaikyti ir individualizuoti bendrąsias programas;
 • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo klausimais;
 • Dalyvauja gimnazijos Vaiko gerovės komisijos veikloje.
  Kabinetas: 315a
  El. paštas: linitele@gmail.com
  Darbo laikas 2022 – 2023 m.m.
  Kontaktinės valandos:

Pirmadienis 08:00 – 13:00;

Antradienis 08:00 – 13:00;

Trečiadienis 08:00 – 13:00; 14:00 – 15:00;

Ketvirtadienis 08:00 – 09:00;

Penktadienis 08:00 – 09:00

Logopedo kontaktinės valandos:

Pirmadienis 13:00 – 15:00;

Antradienis 13:00 – 15:00;

Trečiadienis 13:00 – 14:00;

Ketvirtadienis 13:00 – 15:00;

Penktadienis 13:00 – 15:00;

Netiesioginė veikla

Ketvirtadienis 09:00– 13:00;

Penktadienis 09:00 – 12:30.

Mokytojo padėjėjas

Ligita Anušauskienė

Vijola Montvilienė

Olga Rūkienė

Mokytojo padėjėjas:
Padeda mokiniui (mokinių grupei):
 orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si), mokykloje ir už jos ribų ugdomosios
veiklos, pamokų, pertraukų, popamokinės veiklos, papildomo ugdymo, renginių ir išvykų metu;
 įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti:
 paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant;
 padeda perskaityti ar perskaito tekstus, skirtus mokymuisi;
 padeda užsirašyti ar užrašo mokymo medžiagą;
 padeda tinkamai naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis
priemonėmis;
 atlikti kitą su ugdymu(si), savitarna, savitvarka, maitinimu(si) susijusią veiklą;
Turinčiam (turintiems) ribotas mobilumo galimybes:
 išlipti iš transporto priemonės atvykus į mokyklą ir įlipti į transporto priemonę išvykstant iš
mokyklos;
 judėti po mokyklą, pasiekti klasę, grupę, kitas patalpas.
Bendradarbiaudamas su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu ir kitais su mokiniu (mokinių grupe)
dirbančiais specialistais,
 numato ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus bei pagalbos mokiniams teikimo metodus ir
juos taiko;
 padeda mokytojui parengti ir/ar pritaikyti mokiniui (mokinių grupei) reikalingą mokomąją
medžiagą.
Padėjėjas atsako už kokybišką savo funkcijų vykdymą bei mokinio, mokinių grupės, kuriems teikia
pagalbą, saugumą.

Psichologinė ir emocinė pagalba VISIEMS:

 • Vaikų linija  kreiptis kasdien nuo 11 iki 23 val. tel. 116111