Pagalba vaikui

Paskutinį kartą atnaujinta: 2023-11-20

Vaiko gerovės komisija (VGK)

Komisijos pirmininkas – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Asta Martinkienė

Ringailė Stravinskienė, psichologė – komisijos pirmininko pavaduotojas;

Dangira Rudėnaitė-Orševski, logopedė –sekretorė;

Monika Matonytė – psichologė;

Ingrida Nadieždinienė – psichologė;

Linita Sabienė – specialioji pedagogė;

Kristina Varanavičienė – socialinė pedagogė;

Jolita Trapulionienė – socialinė pedagogė;

Giedra Valuckienė – socialinė pedagogė;

Vaida Gailiuvienė – pradinių klasių mokytoja;

Reda Šarienė – matematikos mokytoja;

Klaudijus Jašinskas – fizinio ugdymo mokytojas;

Tomas Pažarauskas – dorinio ugdymo mokytojas

Kviečiami VGK posėdžiuose dalyvauti Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Lina Kvalitienė ir 8a klasės mokinio Fausto Juzėno tėvas Tomas Juzėnas.

VGK sudaryta gimnazijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. V-

vgk_menesio veiklos planas_lapkritis_2023

vgk_menesio veiklos planas_spalis_2023

 

Dangira Rudėnaitė - Orševski

Logopedės Dangiros Rudėnaitės-Orševski veikla:

Dirba su 1–I gimnazijos klasių mokiniais, tėvais bei mokytojais:

 •  Konsultuoja mokinius, turinčius kalbėjimo ir kalbos sutrikimū; bendradarbiauja su tėvais (globėjais), mokytojais ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais; teikia jiems rekomendacijas; juos konsultuoja;
 • Įvertina mokinio galias ir sunkumus, atlieka logopedinį mokinio įvertinimą, reikalingą pirminiam ir pakartotinam specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimui;
 • Siūlo skirti pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų;
 • Veda logopedines pratybas (grupėmis ir pogrupiais) mokiniams, sudaro individualiąsias kalbos ugdymo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitą;
 • Dirba mokyklos Vaiko gerovės komisijoje.

Kabinetas: 101
El. paštas:dangira.rudėnaitė@gruso.lt
Darbo laikas 2023 – 2024 m.m.:

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis

10.00-13.30

14.00-15.00

10.00-13.30

14.00-15.00

10.00-13.30

14.00-15.00

10.00-13.30

14.00-15.00

10.00-13.30

14.00-15.00

 

 

Kristina Varanavičienė

Veikla: 

Dirba su I – IV gimnazijos klasių mokiniais, tėvais bei mokytojais 

tiria ir įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos, kalbėjimo  ir kitų komunikacijos sutrikimų pobūdį ir priežastis;
veda individualius ir grupinius užsiėmimus mokiniams, turintiems kalbos, kalbėjimo ir kitų komunikacijos sutrikimų bei specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams
numato palankiausias sutrikusios kalbos plėtotės korekcijos priemones ir būdus
dalyvauja gimnazijos vaiko gerovės komisijos veikloje
šviečia mokyklos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais
formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius
konsultuoja pedagogus, tėvus (globėjus)

Kabinetas:  123
Telefonas: 869974109
El. paštas: kristina.varanaviciene@gruso.lt
Darbo laikas:
Pirmadienis 

Antradienis 

Trečiadienis 

Ketvirtadienis 

Penktadienis 

 

14.00 – 15.30 

 

14.00 – 15.30 

 

14.00 – 15.30

Linita Sabienė

Specialiosios pedagogės Linitos Sabienės veikla:

 Dirba su 1-12 klasių mokiniais, tėvais bei mokytojais:

 •  Konsultuoja mokinius turinčius kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, bei specialiuosius ugdymosi poreikius; bendradarbiauja su tėvais (globėjais), mokytojais ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais; teikia jiems rekomendacijas; juos konsultuoja;

 • Įvertina mokinio galias ir sunkumus, atlieka logopedinį mokinio įvertinimą, reikalingą pirminiam ir pakartotinam specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimui;

 • Siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų: sąrašas mokinių, kuriems numato teikti specialiąją pedagoginę pagalbą, suderina su mokyklą aptarnaujančia pedagogine psichologine tarnyba ir teikia tvirtinti mokyklos vadovui, pateikia mokyklos Vaiko gerovės komisijai;

 • Sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių mokinių kalbos ugdymo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitą;

 • Padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, bei ugdymo programas;

 • Dirba mokyklos Vaiko gerovės komisijoje.

Kabinetas: 315a
El. paštas: linita.sabiene@gruso.lt
Darbo laikas 2023 – 2024 m.m.
Kontaktinės valandos:

Spec.pedagogas:

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
8.00-12.00 8.00-12.00 8.00-12.00 8.00-12.00 8.00-10.00

 

Logopedo kontaktinės valandos:

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
12.00-15.00 14.00-15.00 13.00-15.00 12.00-15.00 ——

Mokytojo padėjėjas

Ligita Anušauskienė

Vijola Montvilienė

Olga Rūkienė

Mokytojo padėjėjas:
Padeda mokiniui (mokinių grupei):
 orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si), mokykloje ir už jos ribų ugdomosios
veiklos, pamokų, pertraukų, popamokinės veiklos, papildomo ugdymo, renginių ir išvykų metu;
 įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti:
 paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant;
 padeda perskaityti ar perskaito tekstus, skirtus mokymuisi;
 padeda užsirašyti ar užrašo mokymo medžiagą;
 padeda tinkamai naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis
priemonėmis;
 atlikti kitą su ugdymu(si), savitarna, savitvarka, maitinimu(si) susijusią veiklą;
Turinčiam (turintiems) ribotas mobilumo galimybes:
 išlipti iš transporto priemonės atvykus į mokyklą ir įlipti į transporto priemonę išvykstant iš
mokyklos;
 judėti po mokyklą, pasiekti klasę, grupę, kitas patalpas.
Bendradarbiaudamas su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu ir kitais su mokiniu (mokinių grupe)
dirbančiais specialistais,
 numato ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus bei pagalbos mokiniams teikimo metodus ir
juos taiko;
 padeda mokytojui parengti ir/ar pritaikyti mokiniui (mokinių grupei) reikalingą mokomąją
medžiagą.
Padėjėjas atsako už kokybišką savo funkcijų vykdymą bei mokinio, mokinių grupės, kuriems teikia
pagalbą, saugumą.

Psichologinė ir emocinė pagalba VISIEMS:

 • Vaikų linija  kreiptis kasdien nuo 11 iki 23 val. tel. 116111