Savivaldos schema

Paskutinį kartą atnaujinta: 2024-04-14

Savivaldos schema

Gimnazijos mokinių tarybos funkcijos:

 • atstovauti visoms gimnazijos mokinių interesų grupėms, išreikšti ir ginti jų interesus, teises;
 • koordinuoti visų klasių savivaldos institucijų veiklą, pagal kompetenciją inicijuoti ir organizuoti mokinių neformalųjį ugdymą, laisvalaikį, socialinę veiklą ir paramą;
 • priimti sprendimus dėl mokinių pasitarimų, susirinkimų, konferencijų ar kitokių sambūrių sušaukimo;
 • inicijuoti susitarimus su gimnazijos administracija, su kitomis savivaldos institucijomis, kitų gimnazijų, mokyklų, šalies mokinių savivaldos institucijomis;
 • inicijuoti mokinių elgesio taisyklių kūrimą, svarstymą;
 • rūpintis drausmės ir tvarkos palaikymu gimnazijoje, organizuoti rūkymo, alkoholio ir narkomanijos prevenciją.

Gimnazijos mokinių tarybos kuratoriai – geografijos mokytoja Indrė Adomaitienė ir teatro mokytojas Mindaugas Gargasas

Mokinių tarybos veiklos planas

Gimnazijos mokinių tarybos nuostatai

Gimnazijos mokytojų taryba

Nuolat veikianti gimnazijos savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

Mokytojų tarybos pirmininkas – direktorė Diana Undinė Tumavičienė

Mokytojų tarybos sekretorius – Dalė Pupiuvienė

Mokytojų tarybos funkcijos:

 • inicijuoja gimnazijos kaitos procesus;
 • formuoja ir koreguoja veiklos tikslus ir uždavinius;
 • dalyvauja planuojant gimnazijos veiklą;
 • svarsto mokymo programų įgyvendinimą, ugdymo ir mokymo rezultatus;
 • aptaria skirtingų gebėjimų mokinių ugdymo organizavimo principus, jų ugdymo ir mokymo programas, metodus;
 • aptaria švietimo reformos įgyvendinimo ir pedagoginės veiklos tobulinimo būdus, mokytojų pedagoginės ir dalykinės kompetencijos ugdymo galimybes;
 • priima nutarimus vadovaudamasi Švietimo ir mokslo ministerijos bendraisiais ugdymo planais ir kitais teisės aktais;
 • svarsto ir priima sprendimus dėl mokinių kėlimo į aukštesnę klasę;
 • slaptu balsavimu renka atstovus į gimnazijos tarybą;
 • svarsto mokytojų pedagoginius krūvius, neformaliojo ugdymo organizavimą;
 • vertina gimnazijos vadovų veiklą, reikšdama nuomonę apie vadovų ketinimus atestuotis;
 • teikia gimnazijos direktoriui, atestacijos komisijai siūlymus dėl mokytojų kvalifikacijos tobulinimo;
 • analizuoja, kaip gimnazija vykdo veiklos ir ugdymo programas;
 • svarsto ir teikia gimnazijos tarybai pritarti ugdymo planą ir vidaus darbo tvarkos taisykles.

 

Gimnazijos darbo taryba

 

Eil. Nr. Vardas Pavardė Atstovas Pareigos
1 Jolanta  Kasparienė Anglų kalbos mokytoja Pirmininkas
2 Indrė  Adomaitienė Geografijos mokytoja narys 
3 Jolanta  Sereikienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja narys

Metodinė taryba

Vardas Pavardė Dalyko mokytojų metodinė grupė Pareigos
Asta Martinkienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Kuratorius
Gitana Kairienė Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė Narys
Rasa Urbutienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė Narys
Jurgita Juodkazienė Užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė Narys
Indrė Adomaitienė Socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė Narys
Rasa Kizikaitė Fizinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė Narys
Jūratė Gudžiuvienė Dailės ir technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkė Narys
Goda Sirutavičiūtė Gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė Narys
Reda Šarienė Tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė Narė

 

Gimnazijos tarybos funkcijos

Aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, telkianti mokinių, jų tėvų (globėjų), pedagogų ir kitų bendruomenės narių, socialinių partnerių, rėmėjų, vietos bendruomenės atstovų pastangas svarbiausiems gimnazijos veiklos klausimams aptarti, kolegialiai nagrinėti ir spręsti.

Gimnazijos tarybos funkcijos:

 • nustato gimnazijos veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, ugdymo ir mokymo organizavimo tvarką;
 • pritaria gimnazijos metiniam veiklos planui, strateginiam planui, vidaus darbo tvarkos taisyklėms, ugdymo planui;
 • inicijuoja gimnazijos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą, telkia gimnazijos bendruomenę gimnazijos uždaviniams spręsti, ugdo ir plėtoja gimnazijos kultūrą;
 • skiria atstovus į mokytojų atestacijos ir atviro konkurso direktoriaus pareigoms eiti komisiją;
 • teikia siūlymus dėl gimnazijos darbo tobulinimo, saugių darbo, mokinių ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant gimnazijos materialinius ir intelektinius išteklius;
 • svarsto gimnazijos padalinių steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo klausimus;
 • pritaria gimnazijos metų veiklos ataskaitai;
 • pritaria gimnazijos pajamų ir išlaidų sąmatai, analizuoja ūkinę, finansinę veiklą;
 • svarsto nebiudžetinių lėšų kaupimo gimnazijos sąskaitoje galimybes, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą ir panaudojimą;
 • svarsto materialinės paramos mokiniams suteikimo klausimus;
 • nagrinėja ir vertina gimnazijos psichologinio mikroklimato, demokratinių santykių formavimąsi, inicijuoja gimnazijos, šeimos, visuomenės bendradarbiavimą, jo galimybes ir patirtį, inicijuoja naujas jo formas, teikia siūlymus gimnazijos direktoriui;
 • sprendžia kitus klausimus, kurie nepriskiriami kitų gimnazijos savivaldos institucijų ar administracijos kompetencijai.

Gimnazijos tarybos sudėtis

Eil. Nr. Vardas Pavardė Klasės atstovas
Tėvų atstovai
1 Arūnas Požėra  
2 Inga Katinienė  
3 Donatas Stočkūnas  
4 Jolanta Mizeikytė  
5 Nilda Vyšniauskienė  
Mokytojų atstovai
1 Rasa Urbutienė pirmininkas
2 Dovilė Daukšienė narys
3 Erika Gylienė narys
4 Jurgita Juodkazienė sekretorius
5 Ignas Stanislavičius narys
Mokinių atstovai
1 Pijus Mašutko IIId
2 Arūnė Juodytė Ia
3 Emilija Karlonaitė 8d
4 Faustė Kuršaitė IId
5 Dominykas Radavičius IIIa

 

Gimnazijos atestacijos komisija

Eil. Nr. Vardas Pavardė Atstovas Pareigos
1 Undinė Diana Tumavičienė Direktorė Pirmininkas
2 Violeta Starkuvienė Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Narys
3 Rita Subatkevičienė Pradinio ugdymo mokytoja Sekretorius
4 Vaida Gailiuvienė Pradinio ugdymo mokytoja Narys
5 Eugenija Paškauskienė Istorijos mokytoja Narys

Tėvų komitetas

Gimnazijoje veikia klasių mokinių tėvų komitetai klasių lygmeniu. Klasių lygmens tėvų savivalda  inicijuoja ir koordinuoja tėvų įtaką gimnazijos ugdymui organizuoti, ugdymo sąlygoms sudaryti. Atlieka funkcijas klasės lygmeniu, bendradarbiaudamos su klasės auklėtoju, dalykų mokytojais, renka ir siūlo savo atstovus į gimnazijos tarybą.