Savivaldos institucijos

Gimnazijos taryba

Aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, telkianti mokinių, jų tėvų (globėjų), pedagogų ir kitų bendruomenės narių, socialinių partnerių, rėmėjų, vietos bendruomenės atstovų pastangas svarbiausiems gimnazijos veiklos klausimams aptarti, kolegialiai nagrinėti ir spręsti.

Gimnazijos tarybos funkcijos:

nustato gimnazijos veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, ugdymo ir mokymo organizavimo tvarką;

pritaria gimnazijos metiniam veiklos planui, strateginiam planui, vidaus darbo tvarkos taisyklėms, ugdymo planui;

inicijuoja gimnazijos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą, telkia gimnazijos bendruomenę gimnazijos uždaviniams spręsti, ugdo ir plėtoja gimnazijos kultūrą;

skiria atstovus į mokytojų atestacijos ir atviro konkurso direktoriaus pareigoms eiti komisiją;

teikia siūlymus dėl gimnazijos darbo tobulinimo, saugių darbo, mokinių ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant gimnazijos materialinius ir intelektinius išteklius;

svarsto gimnazijos padalinių steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo klausimus;

pritaria gimnazijos metų veiklos ataskaitai;

pritaria gimnazijos pajamų ir išlaidų sąmatai, analizuoja ūkinę, finansinę veiklą;

svarsto nebiudžetinių lėšų kaupimo gimnazijos sąskaitoje galimybes, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą ir panaudojimą;

svarsto materialinės paramos mokiniams suteikimo klausimus;

nagrinėja ir vertina gimnazijos psichologinio mikroklimato, demokratinių santykių formavimąsi, inicijuoja gimnazijos, šeimos, visuomenės bendradarbiavimą, jo galimybes ir patirtį, inicijuoja naujas jo formas, teikia siūlymus gimnazijos direktoriui;

sprendžia kitus klausimus, kurie nepriskiriami kitų gimnazijos savivaldos institucijų ar administracijos kompetencijai.

Gimnazijos taryba (informacija atnaujinama)

Eil. Nr. Vardas Pavardė Klasės atstovas
Tėvų atstovai
1  Arūnas Požėra  Id
2 Danguolė Seniutienė IVa
3 Inga Katinienė Id
4 Jolanta Mizeikytė  
5 Donatas Stočkūnas  
Mokytojų atstovai
1 Erika Gylienė Pirmininkė
2 Dovilė Daukšienė narys
3 Goda Sirutavičiūtė sekretorė
4 Giedrius Monkevičius narys
5 Aušrinė Varškevičienė narys
Mokinių atstovai
1 Karolina Vagnoriūtė narys, IIb klasė
2 Gustė Siautelytė narys, Ia klasė
3 Brigita Kuicaitė narys, 7a klasė
4 Marija Griniūtė narys, 7c klasė
5 Radvilė Kiškionytė narys, 6a klasė

 

Gimnazijos tarybos nuostatai (atsisiųsti)

Gimnazijos darbo taryba

Eil. Nr. Vardas Pavardė Atstovas Pareigos
1 Jolanta  Kasparienė Anglų kalbos mokytoja Pirmininkė
2 Reda Šarienė Matematikos  mokytoja Narys
3 Marija Petravičienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Sekretorė
4 Galina Butautė Kūno kultūros mokytoja Narys
5 Loreta Drūlienė Pradinio ugdymo mokytoja Narys
6 Mindaugas Banys Ūkvedys  Narys

Gimnazijos atestacijos komisija

Eil. Nr. Vardas Pavardė Atstovas Pareigos
1 Undinė Diana Tumavičienė Direktorė Pirmininkas
2 Violeta Starkuvienė Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė narys
3 Rita Subatkevičienė Pradinio ugdymo mokytoja sekretorius
4 Vaida Gailiuvienė Pradinio ugdymo mokytoja Narys
5 Eugenija Paškauskienė Istorijos mokytoja Narys

Gimnazijos mokytojų taryba

Nuolat veikianti gimnazijos savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

Mokytojų tarybos pirmininkas – direktorė Diana Undinė Tumavičienė

Mokytojų tarybos sekretorius – Dalė Pupiuvienė

Mokytojų tarybos funkcijos:

inicijuoja gimnazijos kaitos procesus;

formuoja ir koreguoja veiklos tikslus ir uždavinius;

dalyvauja planuojant gimnazijos veiklą;

svarsto mokymo programų įgyvendinimą, ugdymo ir mokymo rezultatus;

aptaria skirtingų gebėjimų mokinių ugdymo organizavimo principus, jų ugdymo ir mokymo programas, metodus;

aptaria švietimo reformos įgyvendinimo ir pedagoginės veiklos tobulinimo būdus, mokytojų pedagoginės ir dalykinės kompetencijos ugdymo galimybes;

priima nutarimus vadovaudamasi Švietimo ir mokslo ministerijos bendraisiais ugdymo planais ir kitais teisės aktais;

svarsto ir priima sprendimus dėl mokinių kėlimo į aukštesnę klasę;

slaptu balsavimu renka atstovus į gimnazijos tarybą;

svarsto mokytojų pedagoginius krūvius, neformaliojo ugdymo organizavimą;

vertina gimnazijos vadovų veiklą, reikšdama nuomonę apie vadovų ketinimus atestuotis;

teikia gimnazijos direktoriui, atestacijos komisijai siūlymus dėl mokytojų kvalifikacijos tobulinimo;

analizuoja, kaip gimnazija vykdo veiklos ir ugdymo programas;

svarsto ir teikia gimnazijos tarybai pritarti ugdymo planą ir vidaus darbo tvarkos taisykles.

Gimnazijos metodinė taryba ir metodinės grupės

Gimnazijos metodinė grupė – mokykloje veikianti mokytojų grupė, sudaryta pagal ugdymo koncentrus, telkianti mokytojus bendradarbiauti, diegti naujoves, skleisti gerąją pedagoginę patirtį;

Gimnazijos metodinė taryba – mokykloje veikiantis metodinių grupių pirmininkų susivienijimas, organizuojantis ir koordinuojantis metodinių grupių veiklą.

Metodinės tarybos nuostatai (atsisiųsti)

Metodinės tarybos struktūra: (informacija atnaujinama)

Vardas Pavardė Dalyko mokytojų metodinė grupė Pareigos
Asta Martinkienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  Kuratorius
Gitana Kairienė Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė Narė
Rasa Urbutienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė Narė
Jurgita Juodkazienė Užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė Narė
Dalia Dolinskaitė Socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė Narė
Rasa Kizikaitė Kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė Narė
Jūratė Gudžiuvienė Dailės ir technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkė Narė
Goda Sirutavičiūtė Gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė Narė
Odeta Stanevičienė Tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė Narė

 

Mokinių taryba

Gimnazijos mokinių tarybos funkcijos:

atstovauti visoms gimnazijos mokinių interesų grupėms, išreikšti ir ginti jų interesus, teises;

koordinuoti visų klasių savivaldos institucijų veiklą, pagal kompetenciją inicijuoti ir organizuoti mokinių neformalųjį ugdymą, laisvalaikį, socialinę veiklą ir paramą;

priimti sprendimus dėl mokinių pasitarimų, susirinkimų, konferencijų ar kitokių sambūrių sušaukimo;

inicijuoti susitarimus su gimnazijos administracija, su kitomis savivaldos institucijomis, kitų gimnazijų, mokyklų, šalies mokinių savivaldos institucijomis;

inicijuoti mokinių elgesio taisyklių kūrimą, svarstymą;

rūpintis drausmės ir tvarkos palaikymu gimnazijoje, organizuoti rūkymo, alkoholio ir narkomanijos prevenciją.

Juozo Grušo gimnazijos Mokinių tarybos kuratorius – mokytojas Armandas Rumšas

Juozo Grušo meno gimnazijos mokinių Prezidentė – Karolina Vagnoriūtė

Viceprezidentė – Austėja Račkauskaitė

Eil. Nr. Vardas Pavardė Klasė
1 Rugilė Baranovaitė 5a
2 Viltė Palaimaitė 5b
3 Einaras Vingis 5c
4 Emilija Karlonaitė 5d
5 Radvilė Kiškionytė 6a
6 Gustas Andriuškevičius 6b
7 Ignas Kučinskas 6c
8 Rūta Urbonaitė 6d
9 Smiltė Rastauskaitė 6e
10 Brigita Kuicaitė 7a
11 Lukas Šimulynas 7b
12 Mija Griniūtė 7c
13 Marija Mikuličiūtė 7d
14 Dominykas Radavičius 8a
15 Kajus Trilikauskas 8b
16 Emilė Korolytė 8c
17 Pijus Mašutko 8d
18 Gustė Siautelytė Ia
19 Milena Saveikytė Ib
20 Ieva Juodgudytė Ic
21 Evelina Kondrotaitė Id
22 Ula Raščiauskaitė IIa
       
       
23 Dovilė Knizikevičiūtė IId
24 Ina Zieniūtė IIIa
25 Paulina Vyšniauskaitė IIIb
26 Eimantas Mizerevičius IIIc
27 Nojus Sadauskas IIId
28 Marija Sadychovaitė IVa
29 Kamilė Miliūnaitė IVb
30 Agota Patėjūnaitė IVc
31 Martyna Juknytė IVd

Gimnazijos mokinių tarybos veiklos planas (atsisiųsti).

Gimnazijos mokinių tarybos nuostatai (atsisiųsti).

Tėvų komitetas

Gimnazijoje veikia klasių mokinių tėvų komitetai klasių lygmeniu. Klasių lygmens tėvų savivalda  inicijuoja ir koordinuoja tėvų įtaką gimnazijos ugdymui organizuoti, ugdymo sąlygoms sudaryti. Atlieka funkcijas klasės lygmeniu, bendradarbiaudamos su klasės auklėtoju, dalykų mokytojais, renka ir siūlo savo atstovus į gimnazijos tarybą.