Ugdymo programos

Paskutinį kartą atnaujinta: 2023-03-10

Pradinio ugdymo programa

Bendrasis pradinis mokymas, kodas –101021101;

Bendrąsias ugdymo programas (dailę ir technologijas) papildo mokyklos individualios meninio ugdymo programos turinys:

 • grafinė raiška – mokiniai skatinami ieškoti netradicinių  išraiškos priemonių panaudojant grafinės raiškos kalbą, stebėti, analizuoti, interpretuoti gamtinę bei kultūrinę aplinką, tikrovę, vizualizuojama ir tiriama apibūdinant jos pagrindinius bruožus, estetines vertybes. Ugdomas gebėjimas kūrybos procese naudoti įvairias grafikos technikas, jas taikyti norimai idėjai atskleisti.
 • spalvinė raiška – stebima, analizuojama, interpretuojama gamtinė bei kultūrinė aplinka, tikrovė, vizualizuojama ir tiriama, apibūdinant jos pagrindinius bruožus, estetines vertybes, dedami spalvininkystės pagrindai. Mokiniams padedama išugdyti spalvinės raiškos komunikacinius ir praktinės raiškos gebėjimus.
 • integruota meninė raiška – mokiniai mokomi suvokti, kad tą pačią kūrybinę idėją galima perteikti įvairių menų kalba, integruojant meno šakas: judesį, garsą, vaizdą. Plėtojamas kūrybinis mąstymas ir bendrieji gebėjimai, reikalingi suvokiant, kad pats žmogus, jo kūnas yra  medijos. Tobulina gebėjimus pasakoti garsu ir vaizdu. Baigus programą išduodamas pradinio išsilavinimo pažymėjimas.

Ugdymo planas 1 – 4 kl.

Pagrindinio ugdymo programos

Bendrasis pagrindinis mokymas, kodas –201021101;

Bendrąsias ugdymo programas (dailę, technologijas) papildo mokyklos individualios meninio ugdymo programos turinys:

 • piešimas – suteikiami realistinio vaizdavimo pradmenys, ugdomas gebėjimas perteikti pasirinktų objektų formas ir vaizduojamų reiškinių ypatybes,
 • tapyba – mokiniai mokomi dailės teoriją susieti su praktika, pajusti estetinių idealų kaitą dailės kūriniuose, ypač stebint šiuolaikinę dailę, bei suvokti, dėl kokių priežasčių tai vyko. Ugdomas gebėjimas perteikti aplinkos objektų spalvų kaitą, idėjai įgyvendinti taikyti sudėtingesnes tapybos technikas, orientuotis meno pasaulyje,
 • grafinė raiška – mokiniams toliau ugdomas gebėjimas kūrybos procese naudoti įvairias grafikos technikas, jas taikyti norimai idėjai atskleisti, suvokti kaip, kur ir kodėl naudoti grafinės raiškos priemones,
 • erdvinė raiška – formuojamas erdvinis mąstymas, ugdomi erdvinio vaizdavimo gebėjimai aplinkoje egzistuojančius objektus ir reiškinius perteikti ne vien plokštumoje, bet erdvėje, naudojant natūralias, dirbtines, gamtines medžiagas, pasitelkiant šiuolaikines technologijas.
 • meninė fotografija – supažindinama su fotografijos kilme, suteikiama galimybė lyginti, analizuoti ir vertinti fotografijos raidą istorijos kontekste, pažinti Lietuvos bei pasaulio fotografijos meno paveldą; mokomasi fotografuoti  lavinant vaizduotę ir pastabumą, taikant foto kompozicijos dėsnius, fotografinės raiškos priemones; kuriami interneto puslapiai, fotoalbumai, transformuojant fotografinį vaizdą kompiuteriu.
 • piešimas – toliau mokoma daiktų piešimo, pabrėžiant medžiagiškumą, formą ir padėtį erdvėje. Ugdomas gebėjimas savarankiškai atrasti ir pasirinkti vizualinę idėją iš sociokultūrinės aplinkos, numatyti jos įgyvendinimo etapus, būdus, ypatumus ir resursus, perteikti realistinius, sąlygiškus ir abstrakčius vaizdus.
 • tapyba – mokiniai toliau mokomi analizuoti ir atskleisti spalvos reikšmę kūrinyje, eksperimentuoti, analizuoti gamtos formas ir interpretuoti, pasirinkti ir laisvai naudoti sudėtingas plastinės raiškos priemones, vaizdavimo būdus, gebėti argumentuoti pasirinktą idėją, formuoti savo, kaip menininko, manierą, stilių.
 • grafika – plėtojamos žinios apie grafikos meną, tobulinant grafikos technikų įvaldymą. Mokoma tikslingai pasirinkti grafinės raiškos priemones ir vaizdavimo būdus, kuriant darbų ciklus, įvairaus žanro bei stiliaus kompozicijas, stebint ir interpretuojant natūrą.
 • erdvinė raiška – mokomasi rinkti informaciją, pažinti skulptūros stilius, žanrus, rūšis, suprasti aplinkos meną (instaliacijos, žemės meno ir pan.), tyrinėjama lietuvių skulptorių kūryba. Kuriant erdvines kompozicijas, ieškoma originalių išraiškos būdų, naudojama iš įvairių šaltinių surinkta informacija, plenerų medžiaga.
 • video menas – susipažįstama ir mokomasi taikyti specifines videomeno kompozicijos raiškos priemones, planuojant ir kuriant videomeno kūrinius, naudoti videokameras, techninę bei programinę video redagavimo įrangą, reikšti asmenines idėjas video meno kūriniuose.
 • kompiuterinė grafika – mokiniai mokosi tikslingai pasirinkti bei taikyti raiškos priemones, techninę ir programinę įrangą kūrybinių idėjų įgyvendinimui, formuoti bei formuluoti asmenines idėjas, tinkamas įgyvendinti kompiuterinės grafikos priemonėmis, numatyti idėjos įgyvendinimo nuoseklumą, etapus bei reikalingus resursus, sėkmingai įgyvendinti kompiuterinės grafikos kūrinius – nuo idėjos iki kūrinio harmonizavimo.
 • keramika – susipažįstama su keramikos menu, jo įvairove, padedama pažinti seniausią meno šaką, suvokti specifinę darbo aplinką, medžiagas, priemones; mokoma tinkamai naudoti medžiagas savo kūrybinėms idėjoms atskleisti.
 • oda – programa ugdo kūrybinius vizualios raiškos ir praktinės veiklos gebėjimus, skatina pažinti technologijų raidą, įgyti odos apdirbimo įgūdžių, žvelgti į kūrybą kaip į įdomią ir teigiamą atradimų teikiančią veiklą, būti atviriems kaitai, ieškojimams, naujoms idėjoms ir naujai patirčiai, gebėti naudotis jomis kaip vartotojams.
 • tekstilė – šio dalyko tikslas – projektuoti ir kurti tradicinės ir moderniosios taikomosios ir meninės tekstilės kūrinius, aprangos detales, gaminius, puošiančius namų ir viešųjų erdvių interjerus, naudojant tradicines ir šiuolaikines tekstilės technikas. Mokiniai geba kurti šiuolaikinės ir tradicinės tekstilės gaminius, atitinkančius šiuolaikinės kultūros, ekologijos ir ekonomikos kontekstus, ugdydamiesi verslumo ir atsakingo vartojimo pagrindus.
 • stiklas – mokiniai susipažįsta su stiklo bei vitražo raida ir vystymusi, stiklo jungimu su kitomis konstrukcinėmis medžiagomis, komponuojant plokščias spalvines kompozicijas, erdvinius objektus, papuošalus, suvenyrus, mokosi kurti stiklo dirbinius. Išduodamas mokymosi pasiekimų pažymėjimas; Baigus pagrindinio ugdymo programą išduodamas pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas.

Ugdymo planas 5 – 6 kl.

Ugdymo planas 7 – 8 kl.

Ugdymo planas I-II kl.

Vidurinio ugdymo programos

Bendrasis vidurinis mokymas, kodas – 301021201;

Tobulinama mokinių dailės, technologijų pažinimo bei raiškos kompetencija: nuosekliai tęsiamas ankstesnis dailės bendrasis ar išplėstinis kursas. Dėstomi moduliai:

 • dailėtyra – mokiniai susipažįsta su senųjų pasaulio kultūrų įtaka šiuolaikinei dailei, etnokultūra, tautodaile ir jos santykiu su šiuolaikine visuomene, mokslo pasiekimais, technikos revoliucija ir naujais vizualinės raiškos būdais. Ugdomas gebėjimas pristatyti savo tiriamosios, kūrybinės veiklos darbą, rengti recenzijas apie vykstančius meninius įvykius mokykloje ir už jos ribų.
 • erdvinė raiška – mokiniai mokosi valdyti erdvę kuriant skulptūras, instaliacijas, žemės meno kūrinius, dalyvauti transformuojant, kuriant interneto erdvines struktūras.
 • piešimas – mokiniai išmoksta tikslingai naudoti vizualinės raiškos priemones, ieškoti įvairių meninės raiškos galimybių. Išklausę šią programą jie geba supančią aplinką perteikti apibendrintomis formomis, derinant idėjos, turinio ir formos vieningumą.
 • grafika – ugdomas gebėjimas kurti grafines aplinkos ir erdvės, vizualinės komunikacijos paskirties interpretacijas savarankiškai pasirenkant vizualinę idėją ir vaizdavimo būdą, ieškant savito kūrybos stiliaus ir formuojant vizualinių idėjų bazę.
 • tapyba – mokiniai geba kurti spalvinius nuotaikų etiudus, optinėse, simbolinėse kompozicijose praplečia tapybos ribas, išmoksta derinti tapybines faktūros medžiagas, kurti koliažo, asambliažo kompozicijas, tą patį objektą interpretuoti įvairių epochų stiliumi, skirtinga maniera.
 • technologijų (odos, keramikos, tekstilės) bendrasis kursas – mokiniai išmoksta rinkti ir tyrinėti medžiagą apie dekoratyvinės plastikos objektus. Remiantis šia patirtimi, geba interpretuoti juos savo kūrybiniuose sumanymuose, susiplanuoti ir detaliai paaiškinti idėjos ir numatomo rezultato įgyvendinimo etapus.

Taikomojo meno amatų ir dizaino bendrasis ar išplėstinis kursas – kūrybinio individualumo, originalumo ieškojimai, tradicinių ir šiuolaikinių meninių išraiškos formų, krypčių, stilių, įvairių išraiškos priemonių ieškojimas ir taikymas. Plėtojami verslumo pagrindai, sprendžiant ekonominius ir ekologinius uždavinius. Dėstomi moduliai:

 • modernioji tekstilė – padedama mokiniams suvokti moderniosios tekstilės vietą šiuolaikinio meno kontekste. Siekiama susieti senąsias lietuvių liaudies technikas su šiuolaikinėmis per kūrybą, skatinant individualią kūrybinę išraišką. Mokomasi perteikti projektines idėjas grafiškai, kūrybingai ir tikslingai įgyvendinti technologines sekas.
 • tekstilės gaminių dizainas – mokiniai, išanalizavę tekstilės medžiagas, puoselėdami tautos tradicijas, kuria tekstilės gaminius, atitinkančius šiuolaikinės kultūros, ekologijos ir ekonomikos kontekstus, ugdydamiesi verslumo ir atsakingo vartojimo pagrindus. Susipažinę su tradicine, šiuolaikine ir ateities tekstile, bei šalies ugdymo įstaigomis, rengiančiomis tekstilininkus, gauna pagrindus galimoms ateities studijoms.
 • stiklo dizainas – mokiniai mokosi stiklinių detalių panaudojimo improvizacijos, kuriant šiuolaikinį interjerą, aprangos detales, projektuojant ir atliekant kūrybines užduotis.
 • odos dizainas – šios programos paskirtis supažindinti mokinius su odos gaminių projektavimo principais, funkcionalumu, pritaikomumu, remiantis senųjų laikų odos gaminiais, įvairiomis šių laikų odos gaminių meninės išraiškos formomis ir galimybėmis, netradicinių medžiagų pritaikomumu.
 • dailioji keramika – mokiniai susipažįsta su įvairių laikotarpių ir šiuolaikine keramika, jos formų ir medžiagų įvairovė, mokosi paprastų formų buitinių indų lipdymo, dekoro įvairovės.
 • interjero dizainas – ši programa suteikia mokiniui pagrindines žinias apie interjero kūrimo principus ir metodus, bei gebėjimus, pasitelkus kūrybišką mąstymą, kurti unikalias interjero detales, puošmenas.
 • grafinis dizainas – mokiniams suteikiami grafinio dizaino suvokimo ir informacinės kultūros pagrindai bei laiduojamas bendrakultūrinis mokinių išprusimas ir komunikacinių technologijų taikymo patirtis, ugdoma meninė bei estetinė kompetencija, būtina tenkinant praktines gyvenimo reikmes.
 • meninė fotografija – mokiniai išmoksta paaiškinti fotografijos technologijų specifiką, foto technikos ypatumus ir panaudojimo galimybes, geba įgyvendinti kūrybinius sumanymus fotografuojant, suvokia fotografijos reikšmę šiuolaikinės kultūros kontekste.

Išduodamas mokymosi pasiekimų pažymėjimas; Baigus programą išduodamas brandos atestatas ir brandos atestato priedas.

Ugdymo planas 11 – 12 kl. 2021 – 2022 m. m. 

Individualus ugdymo planas 11-12 kl.

 

 

Mokinių kėlimo į aukštesnę klasę tvarka

Mokinių laikomi testai ir egzaminai

Mokiniai dalyvauja PUPP bei laiko pasirinktus brandos egzaminus pagal NŠA sudarytą tvarkaraštį.

Neformalus švietimas (iš ugdymo plano)