Dalykiniai projektai

Paskutinį kartą atnaujinta: 2023-05-04

Erasmus+ Strateginės partnerystės projektas

Įtraukusis kūrybingumas ugdant meninius gebėjimus (InCrea+)

INclusive CREAtivity through Educational Artmaking (InCrea+)

Kontekstas

Naujausiuose tyrimuose atskleidžiamos naujos perspektyvios menų taikymo ugdymo procese galimybės. Remiantis teoriškai pagrįstomis strategijomis, tikslingai ir efektyviai atsižvelgiančiomis į įvairiausių mokinių grupių stipriąsias puses bei poreikius, menų ugdymas tiek formaliojoje, tiek ir neformaliojoje edukacinėje aplinkoje gali prisidėti prie labiau įtraukios mokyklos kultūros formavimo bei kelti moksleivių gerovę (Hannigan ir kt., 2019; Gnezda, 2015).

Keletas tyrimų pateikia įrodymų, kad menai ne tik suteikia idealų pagrindą įtraukiųjų praktikų taikymui, skatina mokymąsi bendradarbiaujant, sustiprina visų mokinių augimą mokantis bei asmenybės raidą, tačiau ir skatina kūrybinę raišką, stiprina problemų sprendimo gebėjimus, ugdo kritinio mąstymo įgūdžius, lavina tarpkultūrinę komunikaciją (Favella, 2017) bei prisideda prie mokinių, tiek turinčių, tiek ir neturinčių specialiųjų poreikių, gerovės kūrimo (Ugurlu ir kt., 2016; Lyshak-Stelzer ir kt., 2007; Valentino, 2016). Tokiu būdu menai gali prisidėti prie trijų įgūdžių tipų, aktualiausių XXI amžiuje, lavinimo, kaip pabrėžiama daugelyje mokslinių tyrimų (Kay, 2009; Trilling, Fadel, 2009):

 • mokymosi ir inovacijų įgūdžių;
 • skaitmeninio raštingumo įgūdžių; 
 • karjeros plėtojimo ir gyvenimo įgūdžių.

Ši nauda tapo dar akivaizdesnė COVID-19 pandemijos laikotarpiu, kadangi švietimo sistemos netolygumas dar labiau išryškėjo, o iš švietimo sistemos iškritusių mokinių dalis buvo dar didesnė, nei prognozuota (Jungtinės Tautos, 2020). Mokyklų užsidarymas visame pasaulyje kelia stresą daugybei mokinių, ir tai neigiamai atsilieps jų pasiekimams moksle (Pisano ir kt., 2020; Orgiles ir kt., 2020). Siekiant kovoti su šiais neigiamais padariniais, rekomenduojama taikyti daugiau inkliuzyvių ugdymo praktikų, kurios būtų orientuotos į mokinių mokymosi ir psichinės sveikatos poreikius (OECD, 2020).

Be to, kultūrinis ir kūrybinis sektorius (KKS) taip pat dramatiškai nukentėjo nuo COVID protrūkio. Kadangi KKS pajamų kritimas buvo išskirtinai ryškus, daugelio šio sektoriaus darbuotojų finansinė gerovė atsidūrė pavojuje (OECD, 2020). Šiam sektoriui atgaivinti būtinos inovatyvios praktikos bei naujos bendradarbiavimo galimybės.

Tikslas ir uždaviniai

Projektas InCrea+ siekia suformuoti inovatyvų įtraukiojo švietimo taikymo bei gerovės puoselėjimo metodą, paremtą edukaciniu menų ugdymo turiniu bei praktiniu šio turinio įgyvendinimu. 

Drawing on Positive Youth Development (Pozityvios jaunimo raidos pagrindas; Lerner, Phelps, Forman, & Bowers, 2009), Universal Design for Learning (Universalioji mokymosi schema; Hall, Meyer, & Rose, 2012) bei edukacinis požiūris į menų terapiją (Niemi, 2018) gali optimizuoti mokinių potencialą realybėje pasiekti geriausių rezultatų tiek asmeniškai, tiek ir kartu su kitais kolektyvo nariais.

Šio projekto uždaviniai:

 • Mokytojų gebėjimų ir kompetencijų įtraukiojo ugdymo aplinkoje stiprinimas;
 • Naujų įgūdžių ir kompetencijų suteikimas kultūriniam ir kūrybiniam sektoriui, kuriuo tikimasi formuoti galimybes kurti naujas darbo vietas artimiausioje ateityje dabarties ir ateities šio sektoriaus profesionalams;
 • Skatinimas socialiai įtraukti vidurinės mokyklos mokinius, turinčius specialiųjų ugdymo poreikių, mokinius iš mažumų grupių bei iš žemų pajamų šeimų (orientuojantis į 5–9 klases);
 • Mokslo resursų, medžiagos, veiklų ir mokymosi modulių kūrimas, kuriais būtų puoselėjami kūrybingumas, kultūra, tarpkultūrinė komunikacija bei gerovė;
 • Skatinimas menų specialistams, švietimo sistemos ekspertams bei mokytojams ieškoti galimų bendravimo erdvių.

Išskiriami trys žingsniai siekiant projekto rezultatų:

 • Žinių kūrimas. Bus atliktas tyrimas (analizė), siekiant apibrėžti tinkamą metodologiją ir menines priemones, kaip kurti pagrindinį projekto produktą – metodinę medžiagą.
 • Programų kūrimas ir testavimas. InCrea+ panaudota projekto metu sukurta metodinė medžiaga ir pagal ją sukurtą mokymo programa, kuri bus testuojama su mokytojais ir specialistais. Menininkams bei asocijuotų mokyklų partnerių mokytojams bus organizuojami mokymai, ir jie įgyvendins InCrea+ programą savo mokyklose ir kitose ugdymo bei neformalaus švietimo institucijose.

Pagrindiniai produktai: bus sukurta InCrea+ ugdymo programa bei įgyvendinti mokymai.

 • Galiausiai, InCrea+ mokymo programa ir medžiaga bus viešai pateikta atvirųjų švietimo išteklių (angl. OER) platformoje, kurioje mokytojai galės rasti tiek jiems naudingą mokomąją medžiagą, tiek ir iš anksto parengtas praktines pamokas, kurias bus galima be didesnių papildomų pastangų panaudoti klasėje. Pagrindinis produktas: OER platforma.

Projekto poveikis

Projektu siekiama, kad:

 • Į projekte dalyvaujančias mokyklas būtų priimta kuo daugiau nuo socialinės atskirties nukenčiančių moksleivių;
 • Būtų užmegzta partnerystė tarp mokytojų bei kultūrinio ir kūrybinio sektoriaus profesionalų, įgijusių formaliųjų kompetencijų dirbant su įtraukiosiomis praktikomis manų srityje;
 • Būtų sukurti mokymo įrankiai, medžiagos bei resursai, kuriais bus puoselėjami kūrybingumas, kultūros sklaida, daugiakultūriškumas bei gerovė; – Būtų sustiprinti mokinių ir mokytojų kūrybiniai įgūdžiai.

Numatomas ilgalaikis poveikis:

 • Įtraukioji menų ugdymo praktika bus skleidžiama europiniu lygiu;
 • Bus pagerintos mokymosi aplinkos sąlygos bei išaugs mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo poreikių bei mokinių iš atskirties grupių akademiniai pasiekimai;
 • Sumažės mokinių, atstovaujančių atskirties grupes, iškritimo iš švietimo sistemos atvejų skaičius;
 • Bus sustiprintas kultūrinio ir kūrybinio sektoriaus bendradarbiavimas su mokyklomis.

Partnerystė

Į šią partnerystę įtrauktos 7 institucijos (3 mokyklos, viena institucija, turinti mokyklą, viena biudžetinė institucija, atsakinga už pedagogines ir psichologines paslaugas, viena ne pelno organizacija bei vienas universitetas), atstovaujančios šešias šalis: Lietuvą, Bulgariją, Rumuniją,

Turkiją, Italiją ir Ispaniją. Šios partnerystės dalyviai yra švietimo ir psichologijos ekspertai, mokytojai, vadybininkai, švietėjai bei ankstyvojo vidurinio ugdymo amžiaus mokiniai.

Partnerinės institucijos:

 1. Kauno Juozo Grušo meno gimnazija (koordinatoriai) (Lietuva)
 2. Trakų rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba (Trakų PPT) (Lietuva)
 3. Besime Özderici Ortaokulu (Turkija)
 4. Foundation for development of the Cultural BPOCS (CUBU Foundation) (Bulgarija)
 5. Associació Meraki Projectes de València (MERAKI) (Ispanija)
 6. Fundatia EUROED (EuroED) (Rumunija)
 7. Università degli Studi di Padova (UNIPD) (Italija)

Projekto Nr.  2020-1-LT01-KA227-SCH-094736

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 01/03/2021 – 28/02/2023

Projekto tinklapishttps://www.increaplus.eu

PARSIFAL – Parsifalis, legendų tyrinėtojas

Mūsų mokykla kaip asocijuotas partneris 2019 12 19 prisijungė prie tarptautinio projekto „Parsifalis, legendų tyrinėtojas“ (angl. Parsifal, the Legends Researcher) įgyvendinimo ir viešinimo ksocijuotas partneris. Projektas skirtas skaitymo ir rašymo pasiekimų gerinimui. Skaitymo ir rašymo gebėjimai ugdomi pasitelkiant novatoriškas technologijas, taigi ugdomas ir skaitmeninis mokinių raštingumas. Projekto turinys apima skirtingų Europos šalių tautosaką (pvz. pasakas, sakmes, legendas, padavimus).

Projekte jau sukurti rezultatai, kurie pradėti naudoti skirtingose Europos mokyklose, tai:

 • Virtuali biblioteka, apimanti Lietuvos, Lenkijos, Italijos, Bulgarijos, Rumunijos tautosaką, perteiktą įvairiomis medijomis. Šioje talpykloje mokytojai bei mokiniai gali rasti pasakų, sakmių, legendų, padavimų ir kitų tautosakos žandarų kūrinių, perteikiamų video, audio, hiperteksto ir kitais formatais. Kiekvienos partnerinės šalies rasti ir sukurti rezultatai, susiję su kultūriniu paveldu, bibliotekoje bus pateikiami nacionaline ir anglų kalbomis. (https://parsifal.pixel-online.org/lithuania.php)
 • Interaktyvus žemėlapis bei mobilioji aplikacija, kurioje kultūrinis paveldas siejamas su vietovėmis, kuriose susiformavo skaitmenizuotas tautosakos lobynas. (https://parsifal.pixel-online.org/travel-ui.php)
 • Taip pat mokiniai su mokytojais panaudojant pateiktą medžiagą virtualioje projekto bibliotekoje kūrė – esė, kuri reflektuotų bendrąsias Europos kultūrines vertybes, atsiskleidžiančias skirtingų šalių kultūrinėje tradicijoje. Tai padėjo mokiniams ugdyti kultūrinės priklausomybės jausmą, įsisąmoninti vieningos Europos idėją. (https://parsifal.pixel-online.org/essays.php)

Projekto metu sukurta metodika skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymui bei įgyta geroji patirtis bus pristatyta ir taikoma mokyklose, kurios taps projekto asocijuotomis partnerėmis. Projekto patirtimi bei sukurtais išliekamąją vertę turinčiais produktais dalijamasi su kiekvienos dalyvaujančios projekte šalies mokytojais kvalifikacijos tobulinimo renginių metu.

Tinklalapis: https://parsifal.pixel-online.org

Projektas vykdomas pagal Erasmus+ Strateginių partnerysčių Bendrojo ugdymo sektoriuje, kuriančių intelektinius produktus programą, bendrai finansuojamas 
Europos komisijos. 

CLIL for STEAM – integruotas inžinerinio dalyko ir kalbos mokymas

Mūsų mokykla kaip asocijuotas partneris prisijungė prie 2019 11 01 prasidėjusio tarptautinio projekto CLIL for STEAM (CLIL4S).  Projektas truks dvejus metus. Projekto idėja – parengti mokymo priemones integruotam gamtos mokslų, matematikos ir menų mokymui anglų kalba. Mes, kaip asocijuoti partneriai, prisidėsime prie projekto rezultatų taikymo, viešinimo, grįžtamojo ryšio, vertinimo. Bendrausime, bendradarbiausime su kitomis mokyklomis, dalyvausime seminaruose, organizuojamuose projekto tematika.

CLIL – integruotas dalyko ir kalbos mokymas – tai atsakas į daugelio mokyklų poreikį stiprinti užsienio kalbos ir matematikos bei gamtamokslinių dalykų mokymą.

CLIL4S projekto metu, savo dalykų ekspertai sukurs metodinę medžiagą, padedančią mokytojams, besidomintiems integruotu dalyko ir kalbos mokymu, patiems sukurti mokymo įrankius integruotam mokymui. Taip pat projekte siekiama sukurti bendruomenę besikeičiančią gerąja patirtimi, kurioje mokytojai galės keistis savo sukurtais mokymo įrankiais ir patarimais mokant dalyko užsienio kalba.

Tarptautinis švietimo institucijų bendradarbiavimas ne tik skatina mokytojų profesinį tobulėjimą, padeda sukurti mokytojui ir mokiniui patrauklius mokymo(si) būdus, bet ir padeda geriau pažinti Europos skirtingų šalių švietimo sistemas, darbo metodus, susipažinti su naujomis technologijomis ir įrankiais, skirtais mokymo proceso vykdymui ir jo gerinimui. Tokie projektai taip pat padeda mums tobulėti ir asmeniškai, motyvuoja, įkvėpia darbui, leidžia pažinti kitas kultūras, bendrauti ir bendradarbiauti be sienų.

Daugiau informacijos apie projektą ir jo rezultatus galima rasti: https://clil4steam.pixel-online.org

Projektas vykdomas pagal Erasmus+ Strateginių partnerysčių, kuriančių intelektinius produktus programą, bendrai finansuojamas Europos komisijos. Projektą administruoja italų institucija Pixel, projekto turinio koordinatorius – Swidniku vidurinė mokykla Nr. 5 Lenkijoje. Projekte dar dalyvauja Italijos universitetas, Limeriko technologijų  institutas (Airija), mokyklos iš Rumunijos, Lenkijos ir Italijos bei Lietuvos. Lietuvoje oficialus projekto partneris Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija

Socio-emocinių gebėjimų lavinimas pradinio ugdymo klasėse

Mūsų mokykla kaip asocijuoti partneriai prisijungė prie tarptautinio projekto: ,,Socio-emocinių gebėjimų lavinimas pradinio ugdymo klasėse“ (orig. Socio-emotional Capacity Building in Primary Education“ (PSsmile)). Šis projektas truks 3 metus.

PSsmile projekto tikslas: skatinti socialinių ir emocinių gebėjimų lavinimą ugdymo įstaigų bendruomenėse.

Mūsų įstaigos pradinio ugdymo klasių pedagogai turės puikią galimybę tobulinti savo socio-emocinius įgūdžius įsijungdami į projekto seminarus, sukurtų produktų testavimą, o taip pat ir keistis žiniomis ir patirtimi bendradarbiaudami su kitomis Lietuvos institucijomis.

Prie projekto taip pat kviesime prisijungti ir pradinukų tėvelius, kurie taip pat galės tobulinti savo socio-emocinius įgūdžius naudodami mobiliąją programėlę.

Pagrindiniai naudos gavėjai, kuriuos informacija pasieks per suaugusiųjų pavyzdį, pokalbius, edukacijas yra mūsų vaikai.

Pagrindiniai rezultatai, kurie bus grindžiami tarptautine patirtimi ir praktika:

 1. Socio-emocinių įgūdžių ugdymo metodinė medžiaga pedagogams, skirta įgyti žinių ir gebėti perteikti jas ugdymo procese
 2. Socio-emocinių įgūdžių ugdymo programa ir mokymai specialistams (pradiniai mokymai vyks tarptautiniu mastu, juose dalyvaus projekto partneriai, vėliau patirtis bus perduodama nacionaliniame lygmenyje dalyvaujančioms institucijoms – asocijuotiems partneriams)
 3. Socio-emocinių įgūdžių lavinimo mobilioji programėlė, skirta tėvams ir pedagogams
 4. Socio-emocinių įgūdžių ugdymo el. kursas, skirtas pedagogams ir visiems, norintiems įgyti žinių bei išmokti taikyti tai praktikoje ugdant vaikus.

Daugiau informacijos apie projektą galite rasti projekto tinklapyje: http://pssmile.emundus.eu

Projektas koordinuojamas Lietuvos institucijos – VšĮ „eMundus“. Projekte dalyvauja partneriai iš 5 šalių:  Lietuvos (VšĮ Mano šeimos akademija), Bulgarijos, Italijos, Graikijos, Portugalijos.

Projektas finansuojamas Europos Komisijos ir vykdomas pagal Erasmus+ programą, Strateginių partnerysčių paprogramę Bendrajame ugdyme. 

 

E-learning from Nature“ (E-mokymasis iš gamtos)

Gimnazija dalyvauja Erasmus+ KA2 projekte ,,E-learning from Nature“ (E-mokymasis iš gamtos), kuriuo siekiama gerinti mokinių mokymosi motyvaciją, pagrindinių įgūdžių įgijimą pasitelkiant  efektyvius mokymo metodus,  tiriamąsias veiklas, projektus, kurie skatina ir puoselėja požiūrį į daugiadiscipliniškumą ir tarpdiscipliniškumą, skatina mokymąsi tyrinėjant,  kūrybiškumą ir kritinį mąstymą, integruoja pagrindinių įgūdžių (matematinių, mokslinių/gamtos mokslų ir raštingumo) mokymą į kitus mokymosi dalykus, taip pat vysto geresnį specialiųjų ir bendrųjų įgūdžių ugdymą  bei vertinimą, skatina problemų sprendimu grindžiamą mokymąsi, inovatyvius požiūrius į technologijomis praturtintą mokymo aplinką. Šiame projekte dalyvauja gimnazijos mokytojai, mokiniai, kurie kartu atlieka tiriamuosius eksperimentinius darbus, mokslinius tyrimus, skatinančius: žinių įgijimą (mokomųjų dalykų turinio prasme) ir jų įsisavinimą gamtoje bei aplinkoje, kurioje jie gyvena; problemų sprendimu grindžiamo mokymosi metodo realizavimą; naujų technologijų naudojimą mokyme/si; mokymosi metodo, kai mokomasi iš kolegų, t.y. vieniems iš kitų, (angl. peer-to-peer) pritaikymą, siekiant, kad besimokantieji būtų  motyvuoti ir noriai perduotų savo mokslinę patirtį (angl. know-how) besimokantiesiems, esantiems kitose Europos šalyse. Mūsų gimnazijos  mokytojai Trakuose vykusiame seminare keitėsi projekte įgyta patirtimi su kitų mokyklų mokytojais, aptarė sėkmes bei tobulintinus dalykus.

,,Mind the Mind – to Combat Stigma of Mental Disorders“

Projektas inicijuotas Europos psichologijos studentų asociacijos Socialinės įtakos grupės ir vykdomas jau trečius metus. Šalyje jį koordinuoja Lietuvos psichologijos studentų asociacija–savanoriška organizacija, vienijanti aktyvius psichologijos studentus iš visos Lietuvos, kurie stengiasi prisidėti prie visuomenės švietimo, organizuoja įvairius socialinius projektus. Užsiėmimus veda mokymus perėjusių savanorių komanda. Šio projekto tikslas – interaktyvių seminarų metu mažinti stigmą, prietarus ir neteisingas mokinių nuostatas apie psichikos sutrikimų turinčius asmenis. Net 9 iš 10 žmonių, kenčiančių nuo psichikos sutrikimų, prisipažįsta, jog yra patyrę diskriminaciją. Tad projektu siekiama šviesti mokinius, mažinti socialinę visuomenės atskirtį. Pamokos trukmės seminarų metu  buvo naudojama užsienio ir Lietuvos ekspertų patvirtinta įdomi ir mokiniams lengvai suprantama vaizdinė medžiaga, įvairūs filmukai, vaidmenų žaidimai, įtraukiantys moksleivius į aktyvias diskusijas ir skatinantys teigiamus visuomenės pokyčius. Tai itin aktuali tema moksleiviams – mokyklose trūksta informacijos, negaunama  praktinių įgūdžių, bendravimo su psichinių sutrikimų turinčiais žmonėmis žinių.  Ateityje planuojame surengti ir 1,5 val. trukmės interaktyvius seminarus vyresniųjų klasių mokiniams. Seminaruose dalyvavę 6-7 klasių mokiniai ne tik įdomiu ir suprantamu būdu įgijo naudingų žinių, bet ir turėjo galimybę įnešti savo indėlį į psichikos sveikatos problemų turinčių asmenų gerovės didinimą ir kovą su stigma. Nuoširdžiai dėkojame projekto koordinatoriams ir savanoriams.

EU Programos: Erasmus+ KA2 Strateginės partnerystės Inovacijų skatinimui Bendrojo ugdymo sektoriuje projektas „GoScience – kūrybiškumo ir supratimo skatinimas gamtos ir tiksliųjų mokomųjų dalykų mokyme/si.“ (angl. GoScience – creativity and enhanced comprehension in science teaching and learnin). Kauno Juozo Grušo meno gimnazija, kaip partnerinė institucija, nuo 2017-12-01 dalyvauja Projekto Nr.: 2017-1-BG01-KA201-036209. Šis projektas viena iš  STE(A) iniciatyvos gimnazijoje įgyvendinimo priemonių.

 

„GameWork“ projektas

 

„GameWork“ – žaidybinė namų darbų organizavimo ir atlikimo aplinka

Namų darbai yra veikla, neatsiejama nuo edukacinio proceso mokyklose. Ši veikla padidina mokinių įsitraukimą į mokymosi procesą ir pagerina jų mokymosi rezultatus (Magalhães ir kt., 2020; Hagger ir kt., 2015). Nepaisant akivaizdžių privalumų, kuriuos suteikia namų darbų uždavimas (savarankiškas mokymasis, mokymosi turinio įtvirtinimas ir pritaikymas, geresnis laiko planavimas klasėje, namuose ir t.t.), daugeliui mokinių vis dar tai yra didžiulis diskomfortas. Priversti mokinius paruošti namų darbus visada, ne tik pandemijos metu, buvo didelis iššūkis, su kuriuo susiduria mokytojai ir tėvai. Iš čia kyla poreikis spręsti šią problemą.

Tyrimai parodė, kad žaidybinimo metodai ar taikomi elementai yra veiksmingi mokymo/si procese, nes jie, palyginti su tradiciniais mokymo/si metodais, yra įtraukiantys, motyvuojantys ir taip pagerina mokymą/si (Hamari ir kt., 2014; DomíNguez ir kt., 2013). Tačiau mokytojams ir kitiems švietimo įstaigų darbuotojams paversti mokomąją medžiagą ir užduotis į mokomuosius žaidimus, kurie galėtų būti internetinėje erdvėje, bei skirtus kiekvieno dalyko mokymuisi ir vertinimui, yra labai daug laiko resursų, papildomų žinių, bendradarbiavimo su kolegomis reikalaujanti užduotis, tad jei paliktus spręsti tik patiems mokytojams, tai tamptų misija neįmanoma arba, kitaip tariant, sunkiai tikėtina.

Be to, „GameWork“ projektas skirtas skaitmeninei mokomajai medžiagai ir priemonėms, ypač atviriesiems švietimo ištekliams ir atvirojo kodo švietimo programinei įrangai, kurti. Galiausiai „GameWork“ siūlo spręsti tokius iššūkius, kaip nepalankios mokymosi sąlygos, ankstyvas pasitraukimas iš mokyklos ir žemas pagrindinių įgūdžių mokėjimo lygis, nes mokytojai, naudodami žaidybinę namų darbų aplinką, sužinos kiekvieno mokinio stipriąsias ir silpnąsias puses, jų daromą pažangą ir kiekvienos užduoties atlikimo laiką. Tokiu būdu jie gali imtis tam tikrų veiksmų, atsižvelgdami į kiekvieno mokinio individualius ypatumus.

 

Partneriai:

Projekto numeris: 2021-1-EL01-KA220-SCH-000034399

Projekto laikotarpis: 2021 11 01 – 2023 10 31

Projekto tinklapis: https://game-work.eu/

Projekto socialinis tinklas: https://www.facebook.com/GamifiedTeam/