Vizija, misija, vertybės

Paskutinį kartą atnaujinta: 2024-04-18

Vizija

Geros mokyklos požymių stiprią raišką turinti meno gimnazija kiekvienam – tai prasmės, kūrybos, ieškojimų ir atradimų, mokymosi sėkmės ir asmenybės brandos siekianti savita gimnazija, savo veiklą grindžianti atsakomybės kultūros, bendruomenės susitarimų, pilietinio ugdymo ir humanistinių vertybių puoselėjimu.

Vertybės ir filosofija

Gimnazija – vaikui.

Gimnazija – tai komanda, kurioje visas personalas dirba išvien, nes viena iš efektyvaus darbo sąlygų – pokyčiai.

Pagrindinė vertybė – mokinys ir jo mokytojas.

Gimnazijos veikla grindžiama vertybėmis ir principais:

♦ bendravimu ir bendradarbiavimu, siekiant bendrų tikslų;

♦ humaniškumu, demokratiškumu, pilietiškumu, kūrybiškumu, sąžiningumu, nuoseklumu ir objektyvumu;

♦ nuolatiniu mokymusi bei kompetencijų vystymu kaip konstruktyvia asmens veikla, siekiant kaitos ir kokybės;

♦ pagarba vienų kitiems, bendruomenės narių (mokinių, jų tėvų, gimnazijos darbuotojų) partneryste;

♦ puoselėjama intelektualine laisve ir tolerancija, dėmesiu švietimo paslaugų vartotojams;

♦ formuojama aukšta saviverte bei puoselėjamu asmeniniu identitetu, ugdant kritinį mąstymą. 

                                                                                                                                                                                      

 

Misija

♦ Teikti bendrąjį išsilavinimą pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ir neformaliojo švietimo ugdymo programas, užtikrinant aukštą ugdymo kokybę.

♦ Sudaryti sąlygas sėkmingai kiekvienos asmenybės ūgčiai: ugdyti mokinius, turinčius tvirtas dvasines, bendražmogiškąsias vertybes, auginti ir brandinti sveikus, stiprius, sąmoningus piliečius-patriotus, principingas, sąžiningas, kūrybiškas, tolerantiškas ir atsakingas asmenybes.

Strateginiai tikslai

♦ Partnerystės tinklo plėtra ugdant saugią, sveiką, sumanią jaunąją kartą.

♦ Užtikrinta aukšta, kiekvieno mokinio galias atitinkanti ugdymo(si) kokybė ir veiksmingumas, ugdant inovacijų kultūrą ir siekiant asmeninės pažangos.

♦ Išteklių telkimas ugdymo aplinkai modernizuoti, sudarant sąlygas sėkmingai asmenybės ūgties raidai.

♦ Mokytojo – ugdymo proceso kokybės kūrėjo – kompetencijų, siekiant besimokančios gimnazijos pažangos, tobulinimas.